Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


17.09.2020

Webinar om nasjonal fagleg retningslinje om tidleg oppdaging av utsette barn og unge

Måndag 21. september inviterer Helsedirektoratet til webinar om nasjonal fagleg retningslinje «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge».

04.09.2020

Søk tilskot til folkehelsearbeidet

Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot til tiltaksutvikling for å fremje livskvalitet og psykisk helse i kommunen. Kommunane kan også søke om midlar til prosess- og utviklingsarbeid som bidrar til ei betre folkehelse. Frist er 15. september.

03.09.2020

Ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland

Det er ledige verv ved kontrollkommisjonane i Vestland. Søknadsfrist er 10. september.

01.09.2020

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad

Arbeids- og sosialdepartementet har kome med nytt rundskriv om rettleiande sosialhjelpssatsar for 2020, gjeldande frå 1. september; Rundskriv A-1/2020.

26.08.2020

Endringar i tilrådingane for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar

Bebuarar i kommunale sjukeheimar og andre helse- og omsorgsinstitusjonar skal i utgangspunktet fritt kunne ta imot besøk.

21.08.2020

Helsepersonell må journalføre tillitsskapande tiltak og bruk av tvang

Når ein pasient har eit vedtak etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A, må bruken av tvang og tillitsskapande tiltak førast i journal for at Fylkesmannen skal kunne kontrollere vedtaket.

21.08.2020

Tilbyr kurs i smittesporing

Fleire kommunar førebur seg no på smittesporing av mange indekstilfeller. Eit ledd i denne førebuinga er opplæring av fleire medarbeidarar som kan hjelpe kommunelegen i sporingsarbeidet.

21.08.2020

Webinar om influensavaksinasjon

Folkehelseinstituttet inviterer til webinar om influensavaksinasjon. Webinaret blir arrangert 9. september mellom klokka 9:00 og 13:00.

13.08.2020

Folkehelse i arealplanlegging - klargjering av motsegnspraksis

Helsedirektoratet har utarbeidd eit dokument med sentrale folkehelseomsyn som skal takast vare på i arealplanlegginga. Manglande ivaretaking av dei kan vere grunnlag for motsegn.

06.08.2020

Slik kan fastlegane bidra til at fleire elevar deltek i kroppsøving

Med eit nytt skjema kan fastlegen anbefale tilrettelegging for elevar i kroppsøvingsfaget, i staden for å gi fritak. Skrivet frå legen er eit viktig verktøy for kroppsøvingslæraren for å kunne lage eit tilpassa aktivitetsopplegg.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel