Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


21.06.2019

Hepatitt C skal eliminerast som folkehelseproblem i Noreg

Førekomsten av hepatitt C skal reduserast med 90 prosent innan utgonga av 2023, og ingen i Noreg skal døy eller bli alvorleg sjuke som årsak av hepatitt C-virus.

07.06.2019

Undersøker barnedødsfall

Fylkesmannen startar tilsyn etter at vi har fått melding om at eit lite barn frå Askøy kommune døydde på Haukeland Universitetssjukehus.

28.05.2019

Oppdatert informasjon om jodtablettar

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har sendt ut oppdatert informasjon til publikum og helsepersonell om jodtablettar ved atomulykker.

08.05.2019

Påminning om den obligatoriske øyeblikksundersøkinga i sjukeheimar våren 2019

Øyeblikksundersøkingane (prevalensundersøkingane) skal gjennomførast ein dag i veke 21, 20. – 24. mai, når sjukeheimslegen er til stades. Innleveringsfrist er 19. juni og dataverktøyet PIAHnett skal nyttast.

02.05.2019

Nav må hugse å sende førehandsvarsel

Vi har sett døme på at Nav ikkje har varsla brukaren før Nav krev refusjon i etterbetaling i ytingar frå folketrygda. Dette gjeld refusjon for sosialstønad som Nav har gitt brukaren.

30.04.2019

Leve heile livet - kvalitetsreform for eldre

Kommunal planlegging og samfunnsplanlegging vert eit sentralt verkemiddel i gjennomføringa av reforma. Kommunane er inviterte til dialogmøte om reformarbeidet.

29.04.2019

Einskildmeldingar om bruk av tvang

Hovudregelen er at kommunen straks skal sende melding til Fylkesmannen når dei har brukt tvang som skadeavverjande tiltak i nødssituasjonar etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.

25.04.2019

8,5 millionar kroner til utvikling av sosiale tenester ved Nav-kontor i Vestland

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i år hatt 80 millionar kroner til rådvelde til utvikling av sosiale tenester og tiltak etter sosialtenestelova. Om lag ein tidel av pengane går til tolv Nav-kontor i vårt område. Fem av tiltaka er nye i år.

23.04.2019

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Arbeidet med å betre pasienttryggleik og redusere pasientskadar skal styrkjast.

16.04.2019

Oppikrim-dagane 2019

Fylkesmannen i Vestland har det nasjonale koordineringsansvaret for fengselsundervising, og arrangerer 24.-26.april den årlege, nasjonale fagsamlinga om opplæring innan kriminalomsorga. Fylkesmann Lars Sponheim og Roger Ellingsen frå Wayback vil opne konferansen i Bergen.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel