Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


23.01.2020

Legar i spesialisering (LIS1) får endring i læringsmål

Endringane i dei kliniske læringsmåla for legar i spesialisering trer i kraft 1. mars 2020.

20.01.2020

Søk tilskot til utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta

Målet med ordninga er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skulehelseteneste.

17.01.2020

Risikoreduserande tiltak blir ikkje følgde konsekvent ved fleire helseføretak

Det landsomfattande tilsynet med helsehjelp til pasientar som blir utlokalisert frå somatiske avdelingar er gjennomført.

16.01.2020

Retten til individuell plan og koordinator blir i for liten grad teke vare på for personar med demens

Personar med demens sin rett til individuell plan og koordinator vert ikkje teke vare på slik den skal i altfor mange av kommunane våre. Mange kommunar har heller ikkje fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbod.

16.01.2020

Kommunane må planlegge for eit meir demensvenleg samfunn

Målet med Demensplan 2020 er å skape eit meir demensvenleg samfunn som tek vare på og integrerer personar med demens i fellesskapet. Det er langt att til målet for mange av kommunane i Vestland.

15.01.2020

Kommunane må ha informasjon om hjelpetilbod for personar med sjølvmordstankar på sine nettsider

Helsedirektoratet oppfordrar kommunane om å gjere tilgjengeleg informasjon om korleis og kor menneske som opplever kriser, store belastningar og sjølvmordstankar kan søke hjelp.

10.01.2020

Nei til tvangsavgrensingsnemnder

Statens helsetilsyn meiner framlegget om å etablere eigne tvangsavgrensingsnemnder blir for upraktisk, tungdrive og svært kostbart. Dei stiller òg spørsmål ved om ei felles tvangsavgrensingslov er eit godt grep på grunn av kompleksiteten i fagområda.

10.01.2020

Tilskot til kommunalt rusarbeid

Tilskotet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samla kommunale tilbodet til personar med rusproblem.

18.12.2019

Skuleelevar kan ha rett på sosialstønad

Korleis skal Nav-kontor vurdere økonomisk sosialhjelp til elevar over 18 år som bur heime saman med foreldra sine?

17.12.2019

Leve heile livet - ei samfunnsreform

For å få meir heilskapleg planlegging må ein tenke på Leve heile livet som ei samfunnsreform. Det var klart bodskap frå Leve heile livet-konferansane i Førde og Bergen.  

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel