Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


18.09.2019

Ta opp røykeslutt med Stopptober

Visste du at dersom ein klarar 28 dagar utan røyk eller snus, så er sjansen fem gongar så stor for at ein lykkast med slutteforsøket?

18.09.2019

Yrkessjåførar med syn på eitt auge

Yrkessjåførar med syn på eitt auge kan framleis få unntak frå helsekrava for førarkort for lastebil og buss. 

17.09.2019

Barnefamiliar fekk ikkje alltid nødvendig hjelp frå Nav Vaksdal

Vedtak om økonomisk stønad til personar med forsytaransvar for barn, byggjer ikkje på forsvarlege kartleggingar og vurderingar. Dette kan ha ført til at barn i familiar med låg inntekt ikkje har fått den hjelpa dei skulle ha hatt.

17.09.2019

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga

Fylkesmannen oppnemner medlemmer til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern. Det skal vere ein kontrollkommisjon ved kvar institusjon der nokon er under psykisk helsevern.

17.09.2019

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane

Fylkesmannen oppnemner medlemmer til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern. Det skal vere ein kontrollkommisjon ved kvar institusjon der nokon er under psykisk helsevern.

13.09.2019

Nye rettleiarar for råd for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsettingar

Alle kommunar og fylkeskommunar pliktar å opprette råd for ungdom, for eldre, og for personar med funksjonsnedsetting. Nye rettleiarar er no lansert for desse medverknadsråda.

12.09.2019

Helsa varierer mykje mellom innvandrargrupper

Samanhengen mellom innvandring og helse er svært samansett. Det viser ein ny rapport utarbeidd av Folkehelseinstituttet.

10.09.2019

Helsehjelp til pasientar som blir flytta grunna plassmangel

Pasientane skal få forsvarleg helsehjelp uavhengig av korleis sjukehusa løyser utfordringar med overbelegg.

09.09.2019

Rettleiar for eit godt krisesentertilbod

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidd ein rettleiar som skal hjelpe kommunane til å gje innbyggjarane eit godt krisesentertilbod.

30.08.2019

Fleire barn veks opp i heimar med låg inntekt

Det er ein del av utfordringsbildet som kjem fram i folkehelseoversikta for Vestland fylke.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel