Grunnskule og vidaregåande opplæring

Elev og bøker. Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.
Elev og bøker. Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer. (Foto: Pixabay)

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

 

Vis meir


12.06.2019

Høyringsfristen for nye læreplanar nærmar seg

Vil du gje innspel til forslaga til nye læreplanar, er høyringsfristen 18. juni.

23.05.2019

Skulane sitt bidrag overfor elevane er rekna ut

Grunnskulane i Hordaland og Sogn og Fjordane har nokre resultat som ligg signifikant over landssnittet.

22.05.2019

Mogleg streik: Lærarar som er sensorar for årets eksamenar skal framleis sensurere eksamenssvar

Sensoroppdraget er eit oppdrag som i sin heilskap er knytt til fylkesmannsembetet, og skal gå sin gang uavhengig av ein eventuell lærarstreik.

30.04.2019

Tilskot til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar

Ordninga skal sikre at fleire lærarar får ein god overgang frå utdanning til yrke.

10.04.2019

Dronning Sonjas skolepris

Fylkesmannen i Vestland har fått i oppdrag frå Utdanningsdirektoratet å nominere kandidatar til Dronning Sonjas skolepris.

18.02.2019

Klagebehandling standpunktkarakterar i grunnskulen 2019

Alle elevar kan klage på standpunktkarakterar og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter. 

12.02.2019

Fellessensur i grunnskulen og vidaregåande opplæring våren 2019

Datoar for fellessensur er klare.

04.02.2019

Lærarspesialistordninga

Fylkeskommunar, kommunar og private skuleeigarar kan søkje om å delta i vidare utprøving av ordninga med funksjon som lærarspesialist.

23.01.2019

Fleire får læreplass

Det er markant auke i tal elevar som søkjer og får læreplass over heile landet. Sogn og Fjordane er eitt av fylka som peikar seg positivt ut.

16.01.2019

Klage på hausteksamen

Fylkesmannen i Vestland vil gjennomføre klagebehandling 13. og 14. februar 2019 for dei faga vi har ansvar for etter sentralgitt eksamen i vidaregåande opplæring hausten 2018.