Grunnskule og vidaregåande opplæring

Elev og bøker. Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.
Elev og bøker. Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer. (Foto: Pixabay)

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

 

Vis meir


29.08.2019

Karakterstatistikk for grunnskulen

Resultata for elevane som gjekk ut av 10. trinn våren 2019, er offentleggjorde. Avgangselevane i landet samla fekk i år 0,2 poeng meir enn dei som gjekk ut i fjor. Elevane i Sogn og Fjordane og Hordaland ligg over landssnittet.

15.08.2019

Fritak frå vurdering med karakter i framandspråk

Elevar kan søkje Fylkesmannen om dispensasjon frå kravet om vurdering med karakter i framandspråk.

07.08.2019

Framleis mogleg å melde inn kandidatar til Dronning Sonjas skulepris

Fristen er 16. august 2019.

04.07.2019

Førebelse eksamenskarakterar

Det er jamt over gode resultat på eksamen i grunnskulen våren 2019.

01.07.2019

Retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning blir vidareført

Det vil også bli sett i gang forsøk i kommunar som vil organisere eit tilpassa og tilrettelagt tilbod på nye og betre måtar.

12.06.2019

Høyringsfristen for nye læreplanar nærmar seg

Vil du gje innspel til forslaga til nye læreplanar, er høyringsfristen 18. juni.

23.05.2019

Skulane sitt bidrag overfor elevane er rekna ut

Grunnskulane i Hordaland og Sogn og Fjordane har nokre resultat som ligg signifikant over landssnittet.

22.05.2019

Mogleg streik: Lærarar som er sensorar for årets eksamenar skal framleis sensurere eksamenssvar

Sensoroppdraget er eit oppdrag som i sin heilskap er knytt til fylkesmannsembetet, og skal gå sin gang uavhengig av ein eventuell lærarstreik.

30.04.2019

Tilskot til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar

Ordninga skal sikre at fleire lærarar får ein god overgang frå utdanning til yrke.

10.04.2019

Dronning Sonjas skolepris

Fylkesmannen i Vestland har fått i oppdrag frå Utdanningsdirektoratet å nominere kandidatar til Dronning Sonjas skolepris.

Fleire nyhende