Grunnskule og vidaregåande opplæring

Elev og bøker. Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.
Elev og bøker. Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer. (Foto: Pixabay)

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

 

Vis meir


28.01.2020

Elevar kan få tospråkleg opplæring i fag på nett

Kommunar som ikkje klarer å tilby tospråkleg fagopplæring i arabisk, somali og tigrinja kan søkje om sanntidsopplæring gjeve av nettlærarar.

09.01.2020

Oppmannsrapportar skriftleg eksamen i grunnskulen 2019

Rapportane kan vere nyttige i arbeidet med å førebu elevar og faglærarar framfor årets eksamen i mai.

19.12.2019

Oppdatert grunnskulestatistikk for Hordaland og Sogn og Fjordane

Det er nedgang i tal elevar i grunnskulen, men det er fleire årsverk i skulane grunna styrking av tidleg innsats på dei første årstrinna.

12.12.2019

Hugs å gjennomføre Elevundersøkinga før jul

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får høve til å sei si meining om læring og trivsel i skulen. Svara vert brukt av skulen, kommunen og staten for å kunne betre skulemiljøet for elevane.

18.11.2019

Nasjonale prøver 2019

Gjennomsnittstala for Hordaland og Sogn og Fjordane fylke er positive og stabile over tid. Men går vi bak tala og ser på resultata til jenter og gutar, er det nokre interessante skilnader. 

04.11.2019

Eksamen og sensur i vidaregåande opplæring

Her finn du aktuelle datoar og oversyn over våre fagkodar.

14.10.2019

Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk er lansert

Opplæringsmateriellet skal støtte skuleleiarar og lærarar i arbeidet med å ta i bruk, tolke og forstå det nye læreplanverket.

07.10.2019

Straks nye læreplanar for grunnopplæringa

Skulane bør sette seg inn i og drøfte overordna del av læreplanane. Dette fordi den omtalar grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i heile grunnopplæringa i åra framover.

29.08.2019

Karakterstatistikk for grunnskulen

Resultata for elevane som gjekk ut av 10. trinn våren 2019, er offentleggjorde. Avgangselevane i landet samla fekk i år 0,2 poeng meir enn dei som gjekk ut i fjor. Elevane i Sogn og Fjordane og Hordaland ligg over landssnittet.

15.08.2019

Fritak frå vurdering med karakter i framandspråk

Elevar kan søkje Fylkesmannen om dispensasjon frå kravet om vurdering med karakter i framandspråk.

Fleire nyhende