Ingen endring i rapporteringsreglane for tilskot til private barnehagar

Det er no bestemt at forskrifta om tildeling av tilskot til private barnehagar ikkje vert endra.

Det vart foreslått ei endring for paragraf 12 i forskrifta som gjekk ut på at barn med avtalt oppstart innan 15. januar skulle rapporterast inn i den digitale rapporteringsløysinga BASIL. Kunnskapsdepartementet har no bestemt at dette forslaget ikkje vert tatt til følge. 

Det vil seie at rapporteringa kun gjeld barn som har tatt i bruk barnehageplassen, eller dei som betaler foreldrebetaling, per 15. desember.

Rettleiinga i BASIL er no oppdatert.