Barnehage og opplæring

Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege.
Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. (Foto: Pixabay)

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


12.06.2019

Høyringsfristen for nye læreplanar nærmar seg

Vil du gje innspel til forslaga til nye læreplanar, er høyringsfristen 18. juni.

12.06.2019

Skulen si plikt til å varsle i skulemiljøsaker

Alle som arbeider på skulen skal varsle rektor dersom dei får mistanke om, eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø.

23.05.2019

Skulane sitt bidrag overfor elevane er rekna ut

Grunnskulane i Hordaland og Sogn og Fjordane har nokre resultat som ligg signifikant over landssnittet.

22.05.2019

Mogleg streik: Lærarar som er sensorar for årets eksamenar skal framleis sensurere eksamenssvar

Sensoroppdraget er eit oppdrag som i sin heilskap er knytt til fylkesmannsembetet, og skal gå sin gang uavhengig av ein eventuell lærarstreik.

13.05.2019

Skulen si plikt til å følgje med i skulemiljøsaker

Alle som arbeider på skulen har ei plikt til å følgje med på om elevane har eit trygt og godt skulemiljø.

09.05.2019

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Regional ordning er ei kompetansesatsing for barnehagar som skal sikre alle barn eit likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet.

07.05.2019

Barnehage må betale tilbake kommunalt tilskot etter brot på barnehagelova

Fylkesmannen i Vestland har gjort vedtak om at Cultiva barnehage AS må betale tilbake kr. 1 800 000 til Bergen kommune.

30.04.2019

Tilskot til rettleiing for nyutdanna nytilsette lærarar

Ordninga skal sikre at fleire lærarar får ein god overgang frå utdanning til yrke.

16.04.2019

Oppikrim-dagane 2019

Fylkesmannen i Vestland har det nasjonale koordineringsansvaret for fengselsundervising, og arrangerer 24.-26.april den årlege, nasjonale fagsamlinga om opplæring innan kriminalomsorga. Fylkesmann Lars Sponheim og Roger Ellingsen frå Wayback vil opne konferansen i Bergen.

10.04.2019

Dronning Sonjas skolepris

Fylkesmannen i Vestland har fått i oppdrag frå Utdanningsdirektoratet å nominere kandidatar til Dronning Sonjas skolepris.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel