Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikrast gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har fleire lover som sikrar det offentlege innverknad til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørgje for dette, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytte til forholdet mellom barn og foreldre. 


06.09.2019

Nytt samtaleverktøy styrker barn si stemme

Eit nytt samtaleverktøy for barn og unge i barnevernsinstitusjonar skal gjere det lettare for barn å formidle korleis dei har det.

06.09.2019

Slik finn du status for det kommunale barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidd ein kommunemonitor på barnevernsfeltet som gjer relevant styringsinformasjon lett tilgjengeleg for kommunar, barneverntenester og andre som er interesserte i status for det kommunale barnevernet.

04.09.2019

Korleis skal barnevernstenesta gå fram når dei mottek bekymringar for barn som ikkje er namngjevne?

Når barnevernstenesta får informasjon om bekymring for eit barn som ikkje er namngjevne, har dei ei plikt til aktivt å følgje opp bekymringa for å identifisere barnet.

21.08.2019

Kommunar undersøker ikkje alvorlege bekymringsmeldingar om vald og overgrep mot barn grundig nok

Vi fann alvorlege avvik i barneverntenesta sitt arbeid med meldingar og undersøkingar som gjeld mistanke om vald og seksuelle overgrep i kommunane Tysnes og Austevoll.

05.08.2019

Svar på høyring om forslag til ny barnevernlov

Fylkesmannen i Vestland har gitt høyringsfråsegn til Barne- og familiedepartementet sitt forslag til ny barnevernslov.

02.08.2019

Barnevernssaker der barn har tilknyting til fleire land

Kva reglar gjeld i barnevernssaker der barn har tilknyting til fleire land?

29.03.2019

Fagsamling om barn og unges bruk av internett

I samarbeid med Bufetat region vest og Hordaland fylkeskommune inviterer vi aktuelle tilsette i kommunane, skolar og barnevernsinstitusjonar til fagsamling med tema: Barn og unges bruk av internett - Korleis omsorgspersonar og lærarar kan forstå og handtere bruk og risikobruk.

14.03.2019

Nye flyttemeldingsskjema for barn i barnevernet

Skatteetaten har laga nye flyttemeldingsskjema som barnevernet skal bruke i saker der flytting av barnet skjer etter vedtak frå barnevernet. Dei vil vere enklare å bruke, sikrare og gjev barna betre vern.

28.02.2019

Barnevernsinstitusjonar bør tydeleggjere roller og ansvar i samband med legemiddelhandtering

Det er store variasjonar i legemiddelhandteringa ved institusjonane og i kva grad det er utarbeidd rutinar for arbeidet. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er i gang med å utarbeide nasjonale rutinar for legemiddelhandteringa som dei tilrår alle institusjonar å implementere.

21.01.2019

Sjumilsstegkonferansen 2019

Tema for konferansen er «Livsmeistring 0 – 18 år psykisk helse, utenforskap, inkludering og medverking». Vi vil fokusere på dei vaksne sitt ansvar i å følgje opp barnekonvensjonen i møte med barn og unge.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel