Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikrast gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har fleire lover som sikrar det offentlege innverknad til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørgje for dette, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytte til forholdet mellom barn og foreldre. 


29.03.2019

Fagsamling om barn og unges bruk av internett

I samarbeid med Bufetat region vest og Hordaland fylkeskommune inviterer vi aktuelle tilsette i kommunane, skolar og barnevernsinstitusjonar til fagsamling med tema: Barn og unges bruk av internett - Korleis omsorgspersonar og lærarar kan forstå og handtere bruk og risikobruk.

14.03.2019

Nye flyttemeldingsskjema for barn i barnevernet

Skatteetaten har laga nye flyttemeldingsskjema som barnevernet skal bruke i saker der flytting av barnet skjer etter vedtak frå barnevernet. Dei vil vere enklare å bruke, sikrare og gjev barna betre vern.

28.02.2019

Barnevernsinstitusjonar bør tydeleggjere roller og ansvar i samband med legemiddelhandtering

Det er store variasjonar i legemiddelhandteringa ved institusjonane og i kva grad det er utarbeidd rutinar for arbeidet. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er i gang med å utarbeide nasjonale rutinar for legemiddelhandteringa som dei tilrår alle institusjonar å implementere.

21.01.2019

Sjumilsstegkonferansen 2019

Tema for konferansen er «Livsmeistring 0 – 18 år psykisk helse, utenforskap, inkludering og medverking». Vi vil fokusere på dei vaksne sitt ansvar i å følgje opp barnekonvensjonen i møte med barn og unge.

28.12.2018

Vil du snakke med oss?

Fylkesmannen skal sjekke at barnevernet respekterer rettane til deg som er barn eller ungdom på institusjon. Ta kontakt med oss her!

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel