Sier ja til ny vei og bruer til Langøy

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mener at ny vei og bruer fra fastlandet til Langøy i Kragerø allerede er godkjent i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen vil derfor ikke ha innsigelser til veien og bruene, men peker på behovet for å ivareta hensynet til naturmangfoldet i videre planlegging.

Kragerø kommune har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for ny vei og bruer fra fastlandet til Langøy. Veien og bruene ligger inne i gjeldende kommuneplan.
Fylkesmannen i Telemark hadde ikke innsigelser da kommuneplanen var på høring i 2018.

- Det har etter dette ikke kommet fram ny kunnskap, som ikke var kjent for Fylkesmannen i Telemark. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mener derfor at veien og bruene allerede er avklart, og vil ikke ha innsigelser til tiltaket i seg selv, sier miljødirektør Elisabet Rui hos Fylkesmannen.

Fylkesmannens miljøavdeling har i dag gitt innspill til varsel om oppstart av planarbeidet.

I kommuneplanen er planområdet for den nye veien bredere enn det selve veien skal bli. Fylkesmannen vil se nærmere på den konkrete plasseringen av veilinjen i den videre planprosessen.

- Etter en foreløpig vurdering, kan det for oss se ut som om veilinjen som ligger i kommuneplanen er tilpasset topografi og terreng, sier Elisabet Rui.

- Det er likevel mulig å justere veilinjen innenfor det avsatte planområdet, dersom det kan redusere eventuelle konflikter med natur- og landskapsverdier og eksponering mot omgivelsene ytterligere, sier Rui. 

Planen innebærer oppføring av en bru over Valsund og en ny bru videre mellom Holmen og nordre del av Langøy. Bruene vil krysse to sjøområder med mye båttrafikk og et rikt fugleliv. 

- Vi ber om at det i den videre planleggingen velges bruløsninger som ivaretar hensynet til fugleliv, landskap og fremkommelighet i skipsleden, sier Elisabet Rui. 

Lenke til Fylkesmannens innspill til reguleringsvarsel igger i høyremenyen.