Fornyet kartsamarbeid mellom Fylkesmennene i Vestfold og Telemark og Oslo og Viken

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har inngått en avtale med Fylkesmannen i Oslo og Viken om felles samarbeid for geografiske informasjonssystemer (GIS) og geodata.

Det skal samarbeides om en felles datamodell og struktur for geografiske data og en felles kartløsning til bruk for saksbehandling. Avtalen innebærer også utstrakt samarbeid på tvers av fylkene for ressurspersoner på fagfeltet GIS. Viktige punkter er kompetansebygging på ny teknologi og felles løsninger. Dette innebærer blant annet at ressurspersoner kan hjelpe til på tvers av embeter dersom det er behov for dette.

Målet for avtalen er i første omgang å få på plass infrastruktur til en felles kartløsning. Det er besluttet at kartløsningen som i dag heter OslofjordGIS skal videreføres, men at denne skal fornyes og tilpasses begge embetene. Prosjektgruppen jobber for tiden med å kartlegge behov og ser på ulikhetene mellom OslofjordGIS og kartløsning som dekker Telemark og Buskerud.

Kartløsningen for Telemark og Buskerud er en åpen løsning tilgjengelig for kommunene. Ny kartløsning vil ikke lengre være åpen for kommunene, men vi har mulighet til å tilgjengeliggjøre enkelte data og spissede karttjenester dersom det skulle være et behov for dette.

 

Plandata for alle kommuner inn i Fylkesmannens kartløsning.

En god nyhet er at de fleste kommunene i Vestfold og Telemark har fått på plass Geosynkronisering av plandata. Disse er nå lagt ut i dagens OslofjordGIS. Alle reguleringsplaner som er vedtatte og til høring ligger ute og oppdateres jevnlig. Kartløsningen er kun tilgjengelig for internt bruk i embetene, men data er tilgjengelig gjennom Kartverket.

kart GIS.jpg

Kontaktpersoner