Trollvann naturreservat

Trollvann naturreservat
Trollvann naturreservat (Foto: Sigmund Tvermyr)

Trollvann ligger sørvest for Portør, nær grensa til Agder. Reservatet består av selve Trollvann samt omkringliggende strand- og vegetasjonsområder.

Vannet er fra naturens side svært næringsrikt (eutroft), men blir trolig også påvirka av tilsig av næringsstoffer fra jordbruket. Rundt vannet kan en se belter av frodig utvikla takrør (gras) og sumpplanten dunkjevle. På vestsida finnes en fin bestand av svartor-sumpskog. Trollvann er en god biotop for ender, og vannet er rikt på fiskeartene ål og sørv.

Trollvann er fredet for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.