Regjeringen vernet i dag 29 skogområder i elleve fylker

Sørboreal blandingsskog i Rosslidalen. Foto: J. G. Brynjulvsrud
Sørboreal blandingsskog i Rosslidalen. Foto: J. G. Brynjulvsrud

Et nytt naturreservat og to utvidelser av eksisterende reservater i Telemark.

Regjeringen verner i dag, 21. juni, 29 skogområder i elleve fylker. Et stort antall truede arter lever i områdene. Vernevedtaket er et nytt skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet

Områdene i dette vedtaket innehar stor variasjon av ulike skogtyper fra rik sump- og kildeskog i Demningane og Gravtjernåsen, store lindeskoger med gamle styvingstrær i Kvist, gammel rasmark-lindeskog i Underforlii, gammel lavrik granskog i Gålaskarven og boreonemoral regnskog i Vedvika.

Områdene i Telemark:Navn

 

Kommune

Areal i daa 

Verneverdi 

Måna


Drangedal

 


452

 

Lokal-Regional (*/**) 

Demningane og Gravtjernåsen - utvidelse
(tidligere Demningane naturreservat)

Porsgrunn

768

Regional (**) 
Skirvedalen naturreservat - utvidelse

Tinn

6109

Regional (**)

 

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Regjeringens vernevedtak omfatter totalt omlag 90 km2 nytt verneareal med ca 48 km2 produktiv skog.