Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


20.11.2019

Kvotejakt på gaupe i 2020

Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020.

08.10.2019

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

1. november 2019 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt.

09.09.2019

Lisensfelling av jerv i rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for lisensfelling av jerv i 2019/2020.

03.04.2019

Utvidet kvote for lisensfelling av ulv

Rovviltnemda i region 2 har utvidet lisensfellingskvoten for regionen med to ulv. 

19.01.2019

Erstatninger for tap av sau og lam til fredet rovvilt i Telemark i 2018

Det har i fjor blitt behandlet 34 søknader om erstatning for tap av sau og lam til fredet rovvilt.