Supplerende kartlegging av naturtyper i 2019

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal det i år kartlegges naturtyper etter den såkalte NiN (Naturtyper i Norge)-metoden.

Disse områdene i Vestfold og Telemark vil bli kartlagt ved feltundersøkelser i løpet av sommeren 2019:

• Siktesøya i Porsgrunn kommune
• Kyststrekningen Eftang - Kjerringvik i Larvik kommune

Områdene (rutene) som skal kartlegges fremgår av kart på denne adressen:

http://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee9e6c7b9b484965b7d68e32ee47eb13

Det er konsulentselskapet Natur og Samfunn AS som har fått kartleggingsoppdraget.
Feltarbeidet er planlagt en måneds tid fra rundt 15. august. Informasjon om kartleggings-
metoden ligger her:

https://www.artsdatabanken.no/NiN

Eventuelle spørsmål om kartleggingen kan rettes til:

Trond Eirik Silsand fmtetsi@fylkesmannen.no tlf. 35 58 61 73/400 34 649
Erik Johan Blomdal fmveebl@fylkesmannen.no tlf. 33 37 11 89