Mulige områder for supplerende vern

Fylkesmennene har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet identifisert mulige områder for supplerende vern.

Fylkesmennene i fått oppdrag av Klima- og miljødepartementet å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern. Fylkesmannen har funnet frem til 336 områder i Vestfold og Telemark som tilfredsstiller kriteriene som Klima- og miljødirektoratet har satt.

Det er et overordnet nasjonalt mål at et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner. En del områder er allerede vernet, men for å få en oversikt over arealer som tilfredsstiller kriteriene til supplerende vern ba Miljødirektoratet Fylkesmennene om å identifisere aktuelle områder for mulig supplerende vern.

Les mer om kriterier for utvalget på nettsidene til Klima- og miljødepartementet. 

 

Refsholtjønna i Vestfold.

Refsholtjønna i Vestfold. (Foto: Birgit Brosø)

 

Videre arbeid

Innen 1. mai skal Miljødirektoratet levere en samlet vurdering av mulig supplerende områder, basert på innspillene fra Fylkesmennene, til Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet skal sikre at de foreslåtte områdene fyller kriteriene som er satt for det supplerende vernet og belyse samfunnsmessige hensyn på et overordnet nivå før oversendelse til departementet.
Klima- og miljødepartementet skal deretter ta stilling til hvilke områder som skal utredes videre for et eventuelt vern. Miljødirektoratet og Fylkesmennene vil deretter få i oppdrag å gjennomføre verneprosesser for de områdene det besluttes å gå videre med.

Identifisering av områder

Det nye fylkesmannsembetet for Vestfold og Telemark favner over store arealer og naturverdier fra hav til fjell. I alt 336 områder er identifisert å ha kvaliteter som kan gjøre de aktuelle for vern. Dette er et relativt stort antall, men langt fra all verdifull natur omfattes av denne gjennomgangen.

For skog og marine miljøer foregår det egne prosesser, og disse naturtypene inngår ikke i arbeidet med supplerende vern.

Hovedkriteriene vi har lagt til grunn for valg av aktuelle områder er:

  • Naturtyper som har stort og middels udekka vernebehov jf. liste fra Miljødirektoratet.
  • Områder med truet natur (arter og naturtyper).
  • Utvidelser av eksisterende naturreservat er vurdert.
  • Eksisterende og nye verneområder skal i størst mulig grad utgjøre et funksjonelt økologisk nettverk.

Oversendelsen fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet er ikke en verneprosess med vernegrenser, og områdene båndlegges ikke av å være med i oversikten. Det presiseres derfor at det ikke er trukket detaljerte grenser i oversendelsen, men at det er å anse som en identifisering av aktuelle områder med naturverdier som har stort eller middels udekka vernebehov i vår region. Det er ikke et forslag til vernegrenser.

Kart 

Kartet viser områdene for mulig supplerende vern i Vestfold og Telemark.

Kartet viser områdene for mulig supplerende vern i Vestfold og Telemark.

Kontaktpersoner