Nye klimawebinarer for kommunane

Miljødirektoratet tilbyr nye webinarer om klimatilpassing og korleis kommunane kan kutte utslepp av klimagassar. Rundt 50 webinarer kan sjåast i opptak.

Webinarene er timelange, direktesende seminar på nett for kommunane. Her får deltakarane eksempel på klimaarbeid i kommunar over heile landet, supplerte med kunnskap frå fagmiljø og andre ekspertar.

Komande webinarer

Her er den førebelse oversikta over hausten sine webinarer om lokalt klimaarbeid. Fleire webinarer vil komme.

  • 8. september: Klimakrav i offentlege innkjøp - kom i gang
  • 15. september: Lading i burettslag - korleis kan kommunane hjelpe?
  • 13. oktober: Klimatilpassing: Praktisk bruk av klimaprofil
  • 27. oktober: Klimatilpassing: Drikkevatn i eit endra klima
  • 24. november: Klimarisiko for kommunane
  • 15. desember: Klimatilpassing: Kunnskap om risiko og sårbarheit


På heimesida til Miljødirektoratet finn du meir informasjon og påmelding til dei ulike webinara.