Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2020 er 15. oktober 2019.

Kriterier for tildeling

Midlene skal hovedsakelig brukes til:

  • Arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn.
  • Opprydding i forurenset sjøbunn, primært de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding (jamfør stortingsmelding nr. 14, 2006-2007, Sammen for et giftfritt miljø)

Tildeling av midler vurderes ut fra miljøhensyn, områdets prioritering og de kriteriene som er gitt i kapittel 1420 post 39, 69 og 79 i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.

Hvem kan søke?

Målgruppen for tildeling av midlene er tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må ryddes opp for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet.

Søknadsfrist 15. oktober 2019

 

Søknaden sendes til:

Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim,
eventuelt elektronisk til post@miljodir.no 

 

Les mer om saken på hjemmesiden til Miljødirektoratet.