Forurensning

Marin forsøpling. Foto: Fylkesmannen i  Vestfold og Telemark
Marin forsøpling. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

 


03.07.2020

NorthSea Terminal AS – Har fått løyve etter forureiningslova

Fylkesmannen har gjeve NorthSea Terminal AS i Brevik løyve til å lagre inntil 1500 tonn med RDF-avfall. Avfallet kan lagrast inn til 30 dagar.

18.06.2020

Hof Miljøservice AS - Endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Fylkesmannen har endret tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for Hof Miljøservice AS i Holmestrand kommune. Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av farlig avfall.

12.05.2020

Kystverket overtek leiinga av arbeidet med å rydde opp plastpellets

7 mai blei det sett i verk statleg aksjon mot utsleppet av plastpellets under leiing av Kystverket.

07.05.2020

Endring av løyve til verksemd etter forureiningslova – Nortura Eggprodukter AS i Tønsberg

Fylkesmannen har endra løyve til verksemd etter forureiningslova, sist endra 04.06.03, for Nortura Eggprodukter AS på Revetal i Tønsberg.

07.05.2020

Endring av løyve til verksemd etter forureiningslova – Findus Norge AS i Tønsberg

Fylkesmannen har endra løyve til verksemd etter forureiningslova, frå 25.05.2000, for Findus Norge AS avdeling Tønsberg.

03.04.2020

Kommunale gjenvinningsstasjoner

Miljødirektoratet og Fylkesmannen ber om at gjenvinningsstasjonene holdes åpne, og at vi alle bidrar til at avfallsmottakene ikke overbelastes.

02.04.2020

Utvidete rammer for mottak- og mellomlagring av avfall og farlig avfall

Som en konsekvens av koronapandemien, har Miljødirektoratet fastsatt forskrifter om utvidete rammer for mottak og mellomlagring av avfall og farlig avfall.

23.03.2020

Funn av plastpellets i Larvik

Fylkesmannen har mottatt melding om påslag av plastpellets ved Rørvik i Larvik.

10.09.2019

Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2020 er 15. oktober 2019.

09.09.2019

Endring av tillatelse – Norbetong AS avd Grenland

Fylkesmannen har satt ny frist til 31.12.2019 for ferdigstillelse av sedimentasjonsanlegg og vaskeplass på Nenset i Skien.  

Flere nyheter