Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


20.08.2019

Tillatelse – Norsk Gjenvinning AS – Grinda avfallsanlegg

Tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av betong til pilotprosjekt.

19.08.2019

Tilrår vern av tre skogområder i Vestfold

Fylkesmannen tilrår til Miljødirektoratet opprettelse av to nye skogreservat i Larvik, Sande og Svelvik kommuner, samt utvidelse av Korpen naturreservat i Larvik kommune.

07.08.2019

Søknad om mudring ved Øyaveien i Sandefjord

Fon Anlegg AS søker på vegne av Anne Helene Gjelstad tillatelse til å mudre 670 m2 sjøbunn med et masseuttak på 1000 m3 ved Øyaveien 40, gbnr. 100/2 i Sandefjord kommune.

11.07.2019

Tilrådning om vern av et skogområde i Larvik

Tilrådning til Miljødirektoratet for opprettelse av Kvelderønningen naturreservat i Larvik kommune i Vestfold.

11.07.2019

Forvaltningsplanen er godkjent

Jomfruland nasjonalpark har nå en gjeldende forvaltningsplan etter at den ble godkjent av Miljødirektoratet 5. juli.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel