Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


14.10.2019

Søknad om utfylling og utdyping ved Havnevegen 90 i Skien kommune

Rambøll søker på vegne av Statnett SF om tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut inntil 12600 m3 over et areal på 2700 m2 utenfor Havnevegen 90, gbnr. 227/44 i Skien kommune. Det søkes også om å utdype to grunner på vanndyp 3 og 5 meter hvorav begge skal utdypes til kote -7.

08.10.2019

Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt

1. november 2019 er søknadsfrist for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt.

20.09.2019

Jakt i Vestfold- og Telemarkskjærgården

Det nærmer seg jakttid for storskarv og ærfugl. Her finner du kartene som viser hvor det er lov å jakte i Vestfold- og Telemarkskjærgården.

12.09.2019

Høring - Findus Norge AS

Findus Norge AS søkte 05.10.16 om endring av tillatelsen etter forurensingsloven.

12.09.2019

Ny tillatelse til drift av avfallsanlegg - Bø Bilco AS

Fylkesmannen har gitt Bø Bilco AS tillatelse etter forurensningsloven til å drifte avfallsanlegg på Grivimoen industriområde i Bø kommune.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel