Tilskudd til bygging av skogsveier

Formålet med denne ordningen er å legge til rette for en god infrastruktur som holder kravet til aktuelle veiklasser jamfør LMD sine veinormaler for skogsbilveier.

Skogsbilvei

Skogsbilvei

Tilskudd til skogsveier 2019

Det kan gis tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier til skogbruksformål. Veien det søkes tilskudd til skal være godkjent bygd etter landbruskveiforskriften eller plan- og bygningsloven og bygges i samsvar med gjeldende veinormaler for landbruksveier. Vedlagt søknaden skal følge byggeplan med spesifisert kostnadsoverslag og lønnsomhetsberegning. Skogsbilveier prioriteres med tilskudd, og bilveier med høy bæreevne for transport med tømmerbil med henger hele året (forutsatt at veien er fri for is og snø) gis høyest prioritet. Dette er landbruksveier i veiklasse 3 og 4, skogsbilveier som skal tåle trafikkbelastning av tunge kjøretøy, høy utkjøringsintensitet fra skogsdrifter med stor mengde tømmer og som gir permanente veier med lavere framtidige vedlikeholds- og ombyggingskostnader. Det kan videre gis tilskudd til bilveier som skal kunne trafikkeres med lass hele året, men med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør. Helårs traktorveier for lassbærere o.l. med viktig adkomstfunksjon kan også gis tilskudd.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fastsetter retningslinjer for søknader om tilskudd til skogsveier som grunnlag for behandling og prioritering av søknadene. Retningslinjene vil bli gjort tilgjengelige på Fylkesmannens hjemmeside og hos kommunene så snart de er endelig fastsatt.

Frist for søknader
For søknader om tilskudd til skogsveier er fristen for 15. april 2019, søknader innkommet etter denne tid behandles fortløpende.