Skogsveier

For å kunne utnytte skogressursene på beste måte er det nødvendig å ha et godt skogsveinett. Skogsveier er avgjørende for å kunne drive et konkurransedyktig skogbruk.

Fra søknad til bygging
Alle skogsveier som blir bygd må ha tillatelse fra kommunen. Søknad om byggetillatelse blir behandlet etter egen forskrift: ”Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål”. Dersom annen virksomhet som er knyttet til landbrukseiendommen eller landbruksarealene utgjør en vesentlig del av formålet med veien (hytter, fritidsaktivitet, foredlingsverksomhet boliger og lignende) skal søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven.
Enkelte veianlegg kan det søkes tilskudd til. Mer informasjon om dette finnes her.

Hvem kan bruke veien?
Med hjemmel i friluftsloven kan alle som viser hensyn fritt ferdes på skogsveien til fots. Det samme gjelder for ride- og kløvhest. I utgangspunktet kan alle kjøre bil eller bruke hestekjøretøy og parkere langs veien. Om ikke annet er sagt, har eieren av privat vei likevel mulighet til nekte slik bruk av veien og parkering langs veien. Dette kan eieren gjøre med bom eller skilting, uavhengig av om det er gitt offentlig støtte til veien eller ikke.

Miljø- og kulturminnehensyn
Bygging av nye skogsveier må tilpasses miljøkvalitetene i området, og avgrenses til de skogarealene der det kan drives et langsiktig, økonomisk skogbruk. Skogen er viktig som rekreasjonskilde. Skogbruket må ta hensyn til turveier, stier og skiløyper for å unngå mulige konflikter. Det er viktig at trasevalget for en ny vei tar hensyn til kulturminnene i området. Kulturminner er delt i to kategorier. De som er eldre enn reformasjonen i 1537 er automatisk freda etter Lov om kulturminner 9. juni 1978. Så har en nyere tids kulturminner, som er spor fra tida etter reformasjonen.