Skogkultur

Skogskjøtsel skal føre til en langsiktig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold.

Skogeier har ansvar for å etablere ny skog etter hogst
Etter hogst skal ny skog være etablert innen 3 år. Naturlig foryngelsen er sjelden tilstrekkelig. Skogeier må plante i tillegg. Det er behov for å forynge avvirket areal med flere millioner granplanter årlig. Skogbruket skal være sikret tilgang til frø og planter, og Fylkesmannen har som ansvar å kontrollere at treslag og provenienser blir brukt etter gjeldende regler og er skogbruksfaglig forsvarlig. 

Tilskudd til suppleringsplanting
Under tilskuddsordningen klimaplanting som før bare ga tilskudd til tettere planting, er det nå mulig å søke om 20 % tilskudd for plantekjøp og utplanting av suppleringsplanter. Vilkårene for suppleringsplanting er at plantetettheten etter utført supplering tilsvarer det minimum plantetall pr da som løser ut tilskudd for tettere planting.

Skogeier må selv gjøre kommunen oppmerksom på ønsket om tilskudd, og legge ved dokumentasjon på kvittering for plantekjøp, kartfesting av flaten, og tilstand før og etter suppleringen ble utført.

Bonitet:           Minste plantetall etter supplering:

G14                 160 planter/da

G17                 180 planter/da

G20                 200 planter/da

G23 og over    220 planter/da

Ungskogpleie
Investeringene i ungskogpleie (rydding og regulering av treantall i hk2) skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet. Skogeier kan bruke egne skogfondsmidler til alle investeringer i skogkultur, og søke kommunen om tilskudd fra nærings- og miljøvirkemidlene (NMSK) for utført ungskogpleie.

Miljøhensyn
Biologisk mangfold skal ivaretas gjennom Skogbrukets Miljøkrav som ble revidert i 2016. Skogeier kan søke tilskudd fra kommunene (NMSK) for å ta biologiske eller sosiale hensyn som påfører skogeier større kostnader enn regulær skogbehandling.

Skogkultursatsing
Skogbruket trenger økt innsats for skogkultur. Både gran- og lauvskog må forynges, ryddes og avstandsreguleres før de går over fra å være foryngelsesflater til å bli produksjonsskog i hk 3. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), og skogfond brukt med skattefordel skal stimulere skogeier til ungskogpleie. 

Fylkesmannen samarbeider med næringsaktørene om å videreutvikle digitale løsninger med oppkobling til skogbruksplankart. Målet er å etablere rutiner for å komme inn i tide med planting, rydding og ungskogpleie på avvirket areal, og å øke skogkulturaktiviteten.