Skogfondsordningen

Skogfond er en pliktig avsetning der hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen.


Ordningen med skogfond er hjemlet i Skogbruksloven og fastsatt i ”Forskrift om skogfond” av 11. januar 2007. Alle skogeiendommer har egen skogfondskonto. Skogfondet tilhører skogeiendommen, og skal brukes der av den som er skogeier. For alt virke som omsettes kan skogeieren velge skogfondssats mellom 4- og 40 % av bruttoverdien av tømmeret. Når skogeier får tilbakebetalt penger fra skogfondskontoen faller kun 15% av beløpet til beskatning.

Skogfondsordningen administreres av skogansvarlig i kommunen.

Hva kan skogfondet brukes til?
Skogfondet skal brukes til langsiktige investeringer samt å sikre viktige miljøverdier, i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.
- skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
- bygging og opprusting av skogsveier og velteplasser
- vedlikehold av skogsbilveier
- miljøtiltak, som pleie av kulturminner i skog
- skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
- biovarmeanlegg for varmeleveranser
- forsikring av skog
- kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
- oppmerking av eiendomsgrenser ved jordskifte i skog

Innbetaling og utbetaling av skogfondsmidler
Innbetaling av skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra oppgjøret med skogeier, og innbetaler dette til skogfondskontoen. Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til kommunen direkte eller via internett, og dokumenterer de utførte investeringstiltakene.