Skogbruksplanlegging

Skogbruksplaner er skogeiers verktøy for å gjøre gode prioriteringer i skogen. En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å forvalte sin eiendom på en økonomisk og økologisk forsvarlig måte.

I forbindelse med skogbruksplanlegging finnes det tilskudd som Fylkesmannen administrerer. Tilskuddets retningslinjer omtales i «Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer».

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatser og må i denne sammenheng vurdere arealkostnader og tilskuddsandel i forhold til en effektiv virkemiddelbruk. Fylkesmannen kan gi særskilte tilskudd til skogeiere som samarbeider om konkrete tiltak over eiendomsgrensene. Planene skal være i samsvar med § 6 i forskrift om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, og takstprosjektet skal på forhånd være godkjent av Fylkesmannen.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplanlegging. Mer informasjon om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer finner du hos Norsk institutt for bioøkonomi og Landbruksdirektoratet.