Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


11.09.2020

Stønad til skognæringa for å oppretthalde hogst i 2020 etter utbrotet av koronavirus

Stortinget tildelte skogbruksnæringa i vår ei ekstraordinær tiltakspakke på 50 mill. kroner for å støtte skogbruket i ein situasjon der koronapandemien skapte og endringar i marknaden for tømmer. I første omgang tildelte Landbruksdirektoratet 30 mill. kr til fylka der Vestfold og Telemark ble tildelt om lag 3 mill. kr.

02.09.2020

Auka førekomst av borkbiller - Korleis kan vi førebyggje skadar og redde tømmerverdiar?

Det er aukande førekomst av granborkbiller i vårt fylke. Samtidig er skogen framleis stressa etter tørkesommaren 2018. Kombinasjonen auka billebestand og svekka skog gir grunn til bekymring for granskogen i hogstklasse 4 og 5.

02.07.2020

Nytt fylke, ny skogstatistikk

Årsmeldinga for skogbruket i 2019 er skrive samla for Vestfold og Telemark, sjølv om vi formelt vart eit nytt fylke fyrst frå og med 1. januar 2020.

30.06.2020

Breisnutebille - ny skadegjerar som må fylgjast opp

I fjor haust vart det oppdaga ein ny skadegjerar på granplanter i Vestfold og nokre andre stadar på Austlandet. Forskarar ved NIBIO slo fast at det var snakk om arten Strophosoma capitatum, ei breisnutebille som ikkje har norsk namn.

29.06.2020

Utarbeiding av skogbrannfarekart

Etter oppdrag frå Fylkesmannen i Oslo og Viken har vi i samarbeid med ulike fagpersonar i dei to fylkesmennene utarbeida to ulike skogbrannfarekart som eit verktøy for blant anna å forenkle planlegginga av sløkkingsarbeid basert på kunnskap eit slikt kart formidlar.

12.06.2020

Årsmelding skogbruket i Vestfold og Telemark

Vedlagt følgjer årsmeldinga for 2019:

10.06.2020

Ekstraordinært tilskot for å oppretthalde hogstaktivitet i skogbruket

Landbruks- og matdepartementet har fastsette ein ny førebels forskrift. Tilskotsordninga inneber 50 millionar og skal bidra til at skogeigarar i auka grad sysselset skogentreprenørar med helmekanisk driftsutstyr eller taubane. 

20.04.2020

Ekstraordinært tilskot til planting i skog

Landbruks- og matdepartementet har fastsette ein førebels forskrift om tilskot for planting av skogplanter våren 2020. Ordninga skal kompensere for auka kostnadar til utplanting som følgje av koronaviruset og på den måten sikre at alle produserte plantar vert satt ut. 

01.02.2020

Glimrende forhold for ungskogpleie i januar i de snøfattige områdene i Vestfold og Telemark

Mens ski-entusiastene venter med lengsel på stabile snøforhold, har skogkulturentreprenørene unormalt fine dager.

31.01.2020

Nytt trebygg på Gjennestad videregående skole er åpnet

Gjennestad videregående skole i Stokke i Sandefjord kommune, åpnet det første massivtrehuset med elementer fra norsk fabrikk (Splitkon) tirsdag 21. januar. Kort oppsummert kan bygget karakteriseres som: Miljøvennlig, fornybart, karbonlager, klimavennlig.