Vannforskriften

Vannforskriften er Norges implementering av EUs Vanndirektiv. Vannforskriften setter mål om at alt vann, både innsjøer, elver/bekker, grunnvann og kystvann, skal oppnå god miljøtilstand inne satte frister. Fylkesmannen er miljøfaglig ansvarlig, er sektormyndighet for landbruk sammen med kommunene, og har som oppgave å følge opp vannarbeidet som pågår.

Miljøtilstanden i Vestfold
Drikkevannskildene Farris og Eikeren har god miljøtilstand. Ellers viser målinger at mange vassdrag og innsjøer ikke har god nok miljøtilstand, de er for næringsrike. Vestfold er et tett befolket område, og et fylke med store jordbruksarealer. De største belastningene på vannet kommer derfor fra avrenning fra jordbruksdrift og fra kloakk. I leirvassdragene bidrar dessuten «naturlig» erosjon i elve- og bekkeløp til vesentlige tilførsler av partikler og næringssalter, som ender opp i fjorden.

Det er den økologiske tilstanden samlet som skal være god. For ferskvann skal både vannkjemi (fosfor, nitrogen, pH mm) og biologi (fisk, bunndyr, alger, klorofyll mm) kartlegges og danne grunnlaget. Der miljøtilstanden ikke er god nok skal det settes i gang tiltak for å få bedret miljøtilstanden.

Status i vannarbeidet i Vestfold 
Det er utarbeidet tiltakspakker for alle nedbørfelt i Vestfold som ikke har god nok tilstand. Disse er å finne i de lokale tiltaksanalysene for hvert vannområde. De har videre dannet grunnlag for den regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram for Vest-Viken.

2016-2021 er gjennomføringsfase for tiltaksprogrammene. De ulike sektorene har ansvar for å sette i verk tiltakene innen sitt område. Samtidig fortsetter overvåkingen med prøvetakingsprogram i alle vannområdene i fylket.  Fylkesmannen har prøvetaker som bidrar i dette, og analysekostnadene dekkes av vannområdene. Noen vannforekomster overvåkes i kommunal regi.

Vannområder  
Vestfold er del av vannregion Vest-Viken, og oppfølgingen av vannforskriften skjer gjennom vannområdene som Vestfold er del av. Vannområdene er et frivillig samarbeid mellom kommunene, og et økonomisk spleiselag. Seks av vannområdene har vannområdeledere i deltidsstillinger.
Vannområder i Vestfold er delaktig i:
• Numedalslågen & Goksjø, vannområdeleder Gunn-Hege Laugen, Gunn-Hege.Laugen@kongsberg.kommune.no
• Kysten Horten-Larvik, vannområdeleder Agnes Hov Bjellvåg, agnes@lettoghuske.com 
• Aulivassdraget, vannområdeleder Agnes Hov Bjellvåg, agnes@lettoghuske.com  
• Eikernvassdraget, vannområdeleder Bjørn Ramberg, bjorn.ramberg@holmestrand.kommune.no
• Breiangen Vest (Sande)
• Siljan-Farris (Larvik), vannområdeleder Steinar Tronhus, steinar.tronhus@siljan.kommune.no
• Drammensvassdraget (Svelvik)
• Grenlandsfjordene (Helgeroa), vannområdeleder Cathrine Nedberg, cathrine.nedberg@porsgrunn.kommune.no

Miljøtiltak i jordbruket
Tilskudd til frivillige miljøtiltak har pågått i lang tid. Dette har redusert avrenningen av jord og næringssalter fra jordbruket. Det er også utført sanering av dårlige avløp i kommunal regi. Klimaendringene med hyppigere intense nedbørsperioder motvirker de positive virkningene av tiltakene, og det er derfor behov for ytterligere tiltak innen jordbruk og avløp. Tiltakspakkene er utarbeidet på grunnlag av Forurensingsregnskap for Vestfold og verktøyet Agricat hos NIBIO.
Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket:
• RMP – Regionalt miljøprogram, årvisse tilskudd
• SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket, investeringstilskudd