Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Satsingen på Utvalgte kulturlandskap startet opp i 2009, og er et samarbeid mellom landbruksmyndighetene og miljømyndighetene. 

Formålet med Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift i aktive jordbrukslandskap.

Et utvalg verdifulle og representative kulturlandskap er utpekt fra sør til nord i Norge. Gjennom årlige statlige overføringer kan områdene iverksette tiltak til istandsetting, vedlikehold, drift og skjøtsel av områdene. En del av midlene brukes også til planlegging, prosessarbeid og kunnskapsinnhenting.  

Les mer om utvalgte kulturlandskap hos landbruksdirektoratet

I Vestfold og Telemark er disse områdene med:

  • Færder utvalgte kulturlandskap
  • Jomfruland og Stråholmen utvalgte kulturlandskap
  • Hjartdal og Svartdal utvalgte kulturlandskap

Fra 2020 er forvaltningen av Utvalgte kulturlandskap overført fra Fylkesmannen til kommunen.


30.01.2020

Stor aktivitet på kryss og tvers i dei Utvalde kulturlandskapsområda

I 2019 har det vore stor aktivitet i dei Utvalde kulturlandskapsområda i Vestfold og Telemark. Mellom anna god skjøtsel, formidling og gryande næringssamarbeid på tvers av områda.