SMIL - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Rørgate med for liten dimensjon. Foto: Re kommune
Rørgate med for liten dimensjon. Foto: Re kommune

Tilskuddet skal bidra til å redusere forurensingen fra jordbruket, samt ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet, gjennom engangstilskudd til investeringer.

Tiltakene skal være utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål er å få til målretta tiltak tilpassa lokale utfordringer i kommunene. Se lenke til forskrift i høyremenyen. 

 

Tiltak det kan søkes SMIL-tilskudd til er:

KULTURLANDSKAP

 1. Verdifulle kulturlandskap i innmark – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)
 2. Verdifulle kulturlandskap i utmark - – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)

BIOLOGISK MANGFOLD

 1. Utvalgte naturtyper – hule eiker og slåttemark – istandsetting
 2. Trua naturtyper – eks. hagemark og naturbeitemark - istandsetting
 3. Biologisk verdifulle arealer inklusive tiltak for pollinerende insekter - istandsetting
 4. Fjerning av fremmede skadelige arter i kulturlandskapet

KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

 1. Automatisk freda kulturminner – gravhauger, hustufter m.m. – istandsetting og synliggjøring
 2. Verneverdige bygninger - istandsetting
 3. Steingjerder og skigarder - istandsetting

FRILUFTSLIV

 1. Turstier i jordbrukslandskapet – etablering og istandsetting

AVRENNING TIL VANN

 1. Utbedring av hydrotekniske anlegg – rørgater, kummer, avskjæringsgrøfter m.m.
 2. Gjenåpning av bekkelukkinger
 3. Erosjonsikring i/langs vassdrag
 4. Vegetasjonssoner/kantsoner langs vassdrag – plantinger som sikringstiltak
 5. Flomdempende tiltak
 6. Fangdammer og våtmarker – etablering
 7. Fangdammer og våtmarker – vedlikehold og tømming
 8. Tiltak mot avrenning fra veksthus – oppsamlingsanlegg, rensetiltak m.m.
 9. Omlegging på erosjonsutsatt areal – tiltak på svært erosjonsutsatt areal
 10. Miljøplantinger – planting av busker og trær av hensyn til miljø eller kulturlandskap

UTSLIPP TIL LUFT

 1. Dekke over utvendig gjødsellager – gjelder eksisterende lager

PLANTEVERN

 1. Rensetiltak for plantevernmidler - biobed

Nærmere beskrivelser av de ulike tiltakene finnes her.

Hvem kan søke SMIL-tilskudd

 • Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd mv. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Dvs at foretak som driver produksjon på eid eller leid jord kan søke.
 • Tilskudd kan også innvilges til eier av landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd mv. Dvs eiere uten foretaksnummer kan også søke SMIL-tilskudd.

Søknad
Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. Søker må oppfylle visse miljøkrav, og denne dokumentasjonene må foreligge:
• Gjødslingsplan
• Journal over plantevernmidler
• Kart og beskrivelse av miljøtiltaket
• Kart over alt eid og leid jordbruksareal

Søknad sendes kommunen via Altinn. Kommunen behandler og gjør vedtak om tilskudd. Søknadene behandles fortløpende. Kommunen prioriterer søknadene etter sin kommunale tiltaksstrategi for SMIL, som er utarbeidet sammen med faglaga.