Klima- og miljøprogrammet

Foto: Anne Aasdalen/Everdien van Weeghel
Foto: Anne Aasdalen/Everdien van Weeghel

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø. Tilskuddet gis til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

- at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensing, klimagassutslipp og tap av biomangfold

- å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass

- å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

 

Faglige prioriteringer 2020

Det nasjonale programmet har følgende faglige rammer og prioriteringer for 2020:

  • klimatilpasning
  • klimagassutslipp og karbonbinding
  • naturmangfold og kulturminner i kulturlandskap
  • forurensing til vann, jord og luft

Mer om faglige prioriteringer 2020 på Landbruksdirektoratet nettsider.

Ut ifra de nasjonale føringene støtter Fylkesmannen i Vestfold og Telemark prosjekter/tiltak som bidrar til:

  • Kunnskap og informasjonsarbeid knyttet til klimagassreduksjon og bedre ressursutnyttelse fra landbruket
  • Klimatiltak og tilpasninger i et endret klima
  • Økt fokus og kompetanseformidling om drenering
  • Å stimulere til utprøving av nye tiltak og kunnskap knyttet til redusert avrenning fra landbruket
  • Biologisk mangfold og kulturminner

 Klimarelaterte prosjekter, og prosjekter som bidra til godt ressursbruk prioriteres.

 

Målgruppe for programmet

Målgrupper for prosjektene kan være organisasjoner, næringsutøvere, rådgivere, forvaltning, og andre kompetanse- og forskningsmiljøer.

 

Søknad

Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn. Søknadsfrist er satt til 31. Januar.

Søk tilskudd til fylkesvise tiltak fra Klima- og miljøprogrammet via denne linken.

Søknader innen Klima- og miljøprogrammet vil bli vurdert etter faglig innhold, gjennomføringsevne, samarbeidspartnere og kostnader. For alle tiltak legges det vekt på konkrete og målbare resultater, spesielt for tiltak som primært gjelder kunnskapsformidling. Investering i teknisk utstyr kan i mindre grad legges til grunn i kostnadsoverslag.

Kontaktpersoner