Utlysing av "Klima- og miljøprogrammet i jordbruket"

Foto: Eva Pauline Hedegart
Foto: Eva Pauline Hedegart

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.

Vestfold og Telemark er tildelt 650 000 kr til dette programmet i 2019. Prosjektene skal øke kunnskapen om effektive tiltak og utfordringer, samt gi kunnskapsoverføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving til næringsutøvere. Ny kunnskap i prosjektene skal raskt kunne implementeres i praktisk jordbruk.

Søknadsfrist 20. mars. Søknader sendes kun elektronisk gjennom Altinn.

Mer om innsending av elektronisk søknad på Landbruksdirektoratets nettsider: www.landbruksdirektoratet.no

Målgruppa for programmet:

  • Landbruksrådgivingen
  • Fag- eller næringsorganisasjoner
  • Andre kompetanse- og forskningsmiljøer

Utviklings- og informasjonsprosjekter innenfor følgende temaer:

Klimatilpasning (prioritert 2019)

For å møte utfordringer av et klima i endring, må jordbruket arbeide med tilpasning av agronomi og dyrkingssystemer. Relevante tema kan være: sortstilpasning, tilpasning såtidspunkt, endret gjødslingspraksis, nye plantearter og kulturer, hydroteknikk og drenering, tiltak for å bevare og forbedre matjorda.

Klimagassutslipp og karbonbinding (prioritert 2019)

Klimagassutslipp: Det er behov for praktisk rettet kunnskap for å oppnå ytterligere reduksjoner i alle typer klimagassutslipp fra jordbruket. Aktuelle tema kan være: presisjonsgjødsling, jordpakking/jordstruktur, fôringsregimer, biogassproduksjon.

Karbonbinding: Netto karbonregnskap i jordbruksjord kan avhenge av flere faktorer. Økt kunnskap og informasjon om dyrkings- og driftssystemer som kan bidra til redusert karbontap og økt karbonbinding, er aktuelle prosjekttema. For eksempel: redusert jordarbeiding, direktesåing, ny metodikk innenfor jorddekkevekster og fangvekster, og nye systemer for beiting.

Forurensing til vann, jord og luft

Kunnskap om tap av jord og næringsstoffer må forbedres og tilpasses regionale og naturgitte forhold. Aktuelle tema kan være: redusere ammoniakkutslipp, avrenningsutfordringer, håndtering og mer effektiv bruk av husdyrgjødsel.

Naturmangfold, kulturminner og kulturlandskap 

Det er behov for kunnskap (og kunnskapsformidling) om god forvaltning av natur- og kulturverdiene i jordbrukslandskapet, og om hvordan ivaretaking av kulturlandskap og naturmangfold kan styrkes i kombinasjon med vanlig jordbruksdrift. Aktuelle problemstillinger kan være god praksis for istandsetting og skjøtsel av kulturminner og utvalgte naturtyper, verneområder og prioriterte arter. Og øke kunnskapen om tiltak jordbruket kan ta i bruk for å sikre gode leveområder for pollinatorer.

Mer om faglige prioriteringer 2019 på Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/om-klima-og-miljoprogrammet 

Kontaktpersoner