Drenering tilskudd

Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Det kan innvilges inn til kr 2 000 per dekar i tilskudd. Det er kommunene som mottar og behandler søknadene. Kommunene tar i mot og behandler søknader fortløpende gjennom året.

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord ble vedtatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) 26.06.2013. Forskriften ble revidert med nye tilskuddssatser etter jordbruksoppgjøret i 2017. Landbruksdirektoratet åpner for å kunne trekke allerede innvilgede søknader for arealer som ennå ikke er grøftet, for så å innvilge tilskudd på nytt til økte satser. Men det er avgjørende at grøftearbeidet ikke er påbegynt da det ifølge forskriften ikke kan innvilges tilskudd til påbegynt arbeid.

Fagorganisasjonene, landbruksrådgivingen og landbruksforvaltningen har i mange år jobbet for å få grøftetilskuddet tilbake. Derfor er det svært gledelig at det har skjedd. De våte somrene og vanskelige innhøstingsforhold har tydelig vist at grøftetilstanden er for dårlig og at det bør grøftes mer. Mye leiejord og vanskelig økonomi er de viktigste årsakene til at det er blitt grøftet lite de siste 25 årene før tilskuddsordningen ble gjeninnført igjen. Et grøftetilskudd vil bedre lønnsomheten i grøfting og forhåpentligvis føre til økt grøfting. Økt grøfting er et av flere nødvendige tiltak for å øke matproduksjonen og redusere klimautslippet fra jordbruket i samsvar med norsk landbrukspolitikk.

Søknad

Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. Løsningen er tilgjengelig fra 9. februar 2019.

Les mer om grøftetilskuddet hos Landbruksdirektoratet.