Høring - Bjorstaddalen avfallsanlegg AS og endring av tillatelse


Høringsfrist 23. april 2019 00:00

Fylkesmannen legger søknad fra Bjorstaddalen avfallsanlegg AS om endring av tillatelsen etter forurensningsloven på høring.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har mottatt en søknad datert 21.09.17, med en oppdatert versjon datert 10.12.18 fra Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS om endring av tillatelsen etter forurensningsloven.

Kort oppsummering av søknaden

Virksomheten søker om å utvide tillatelsen på følgende områder;

  • Motta, mellomlagre og behandle avfall for gjenvinning. Fri mengde
  • Motta, sortere og mellomlagre masser (jord, stein, grus etc.) av kategori farlig avfall for gjenvinning. Inntil 15 000t på lager
  • Motta, sortere og mellomlagre rivningsavfall av kategori farlig avfall. Inntil 1000 tonn på lager
  • Sanering av fritidsbåter opptil 50 fot

 

Eventuelle uttalelser sendes innen 23.04.2019 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no

Uttalen merkes 18/306