Høring- Søknad om mudring ved Øyaveien i Sandefjord


Høringsfrist 29. august 2019 00:00

Fon Anlegg AS søker på vegne av Anne Helene Gjelstad tillatelse til å mudre 670 m2 sjøbunn med et masseuttak på 1000 m3 ved Øyaveien 40, gbnr. 100/2 i Sandefjord kommune.

Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 1-2 meter til 2-2,5 meter. Formålet med mudringen er å øke seilingsdybden i det aktuelle området. Massene skal fjernes med gravemaskin fra lekter og siltgardin skal benyttes. Det øvre sediment laget (0-10 cm) skal leveres til godkjentkjent mottak. Resterende masser ønskes dumpet ved Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord kommune.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjoner av organiske miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse IV («dårlig») i øvre sediment lag (0-10 cm). Det nedre sediment laget (10-40 cm) er tilnærmet rent med konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse I-II («bakgrunn-god»). Dette iht. klassifiseringssystem for sedimenter (02:2018).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre bløtbunnsområde i strandsonen med verdikategori «viktig», og nærme et ålegrassamfunn med verdikategori «svært viktig».

 

Eventuelle uttalelser sendes til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 29.08.2019