Høring av Regionalt miljøprogram i jordbruket


Høringsfrist 31. mars 2019 16:00

Regionalt miljøprogram inneholder forslag til felles tilskuddsordninger for Vestfold og Telemark. De vesentlige ordningene foreslås videreført. 

Målet for miljøprogrammet er å begrense avrenning til vann og utslipp til luft, og ivareta kulturlandskapet med kulturminner og biologisk mangfold. Det er også et mål å bedre tilgjengeligheten for alle. 

I dette miljøprogrammet ligger forslag til nye felles tilskuddsordninger for Vestfold og Telemark. Næringsorganisasjonene, Landbruksrådgivningen, kommunene og fylkeskommunene i begge fylkene har bidratt inn i arbeidet med rullering av miljøprogrammet. 

Dokumentet som nå legges ut på høring.

Dokumentet som nå legges ut på høring.

Tilskuddsordningene som Vestfold og Telemark har hatt til nå, er i stor grad videreført i en samkjørt versjon i dette programmet. Noen lite brukte tilskuddordninger er tatt ut, men alle de vesentlige ordningene for de to fylkene er med videre.

Regionalt miljøprogram i jordbruket for Vestfold og Telemark er utarbeidet av Fylkesmannen, og inkluderer forskrift om regionale miljøtiltak i jordbruket (RMP).

Programmene skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom generelle nasjonale ordninger.

Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som vedtar Regionalt miljøprogram. Programmet rulleres hvert fjerde år.