Rapportering på kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018

Kommuner og andre som har mottatt tilskudd fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd i 2018 skal rapportere til Fylkesmannen innen 1. april 2019.

Utfylte rapportskjemaer sendes til fmvtpost@fylkesmannen.no, merkes med saknr. 2018/240.

Det skal rapporteres på tre ulike skjemaer (se under "Dokumenter").

Skjemaet Vedlegg 1 Måloppnåelse Telemark og Vedlegg 1 Måloppnåelse Vestfold

Merk at den enkelte kommune har en egen arkfane, se nederst i excel-skjemaet. Det er kun skjemaet på denne fanen som skal fylles ut for den enkelte kommune. Unngå å legge til ekstra rader i skjemaet eller endre oppsettet. Vi viser ellers til vedlagte rapporteringsveiledning.

Merk også at det er krav om revisorkontroll for tilskudd som gjelder kompetanse og BPA i 2018, for tilskuddssum over 200 000. Det samme gjelder innovasjonsprosjekter. 

Revisorkontroll - Innovasjonsprosjekter

Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner. Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. For tilskuddsbeløp under 200 000 kroner, ber vi om at utskrift av (prosjekt)regnskapet for 2018 sendes sammen med rapportskjemaet.

For tilskudd til innovasjonsprosjekter over 200 000 kroner

Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”.

Informasjon om regelverket for kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd er her: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Rapportering vil også være en programpost på Fylkesmannens møte om tilskudd 7. februar 2019 i Porsgrunn, se artikkel med invitasjon og påmelding.