Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg


I statsbudsjettet for 2020 har Stortinget vedtatt en bevilgning på 5,1 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, jf. kap 881, post 75.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.04.2020

Formålet med bevilgningen er å gi trossamfunn utenom Den norske kirke og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg med lavere egenfinansiering.

Med kirkebygg menes bygg, eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Det gis ikke tilskudd til  deler av bygget som benyttes til kommersiell bruk eller til andre aktiviteter uten direkte relasjon til menighetens trosutøvelse.

Tilskuddsordningen er en etterskuddsordning. Det gis kun tilskudd til finansiering av kirkebygg som er i søkers eie, er ferdigstilt og offentlig godkjent for bruk i tråd med formålet.

Trossamfunn utenom Den norske kirke må være tilskuddsberettiget i henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna §§ 19 eller 19a. Offentlig godkjent medlemstall for 2019 blir lagt til grunn for beregningen av tilskuddet.

Organisasjoner innenfor Den norske kirke må vedlegge bekreftelse på tilhørighet i Den norske kirke.

Tilskudd beregnes med utgangspunkt i nettoarealer som benyttes til utøvelse av religiøs tro. Arealet må utgjøre minst 50 m2. Satsen for tilskudd er i 2020 kr. 825 per m2  innenfor gjeldende bevilgning. Det kan gis tilskudd for inntil 5 m2 per medlem. Det er satt en øvre grense på kr. 500 000 per prosjekt.

Søknadsfrist er 10. juni 2020.

Regelverk for tilskuddsordningen Private kirkebygg – Kap. 881, post 75

Søknadsskjema for tilskudd 2020

Søknad med eventuelle vedlegg sendes til postmottak@bfd.dep.no