Fagfornyelsen er i gang – nå får skoler og skoleeiere hjelp til arbeidet med innføringen

18.juni gikk høringsfristen for de nye læreplanene i fag ut. Overordnet del er allerede vedtatt. Om noen måneder kommer de nye fagplanene på plass.  I løpet av høsten publiseres nettbaserte kompetansepakker til hjelp i arbeidet.

Fagfornyelsen er i gang. Overordnet del er allerede vedtatt, og flere skoler har tatt den i bruk. I november er de nye fagplanene klare. Både overordnet del og fagplanene innføres fra 1.august 2020 (med noen unntak for videregående opplæring).

Alt arbeid i skolen skal bygge på gjeldende læreplan. Når skoleåret 2020/21 starter, må skolene og skoleeierne ha forberedt seg sånn at elevene får den opplæringen de har krav på. Utdanningsdirektoratet lager nettbaserte hjelpemidler til arbeidet med innføringen.

Forventninger til skolen

Arbeidet med å planlegge elevenes læring skal være basert på gjeldende læreplanverk. Skolene skal planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere opplæringen slik at elevene oppnår den kompetansen læreplanene beskriver.

I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum. Skolenes arbeid med læreplanverket innebærer blant annet å:

 • jobbe med hvordan verdier og prinsipper i læreplanverket skal prege praksis.
 • vurdere hvordan opplæringen i fag bidrar til å realisere skolens brede mandat.
 • velge innhold, arbeids- og vurderingsmåter for opplæringen.
 • velge læringsarena og organiseringsmåter for opplæringen.
 • planlegge progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag.
 • jobbe med sammenhenger i og mellom fag.
 • planlegge hvordan elevene skal medvirke i opplæringen.Skolene må vurdere behovet for kompetanseutvikling ved innføring av nye læreplaner og velge nødvendige utviklingstiltak som involverer hele skolen.  

                                                                                         (Kilde:Utdanningsdirektoratet)

 

Forventninger til skoleeier

Skoleeier har alltid ansvaret for at elevene får den opplæringen de har krav på. Det innebærer også at skoleeier sørger for at de ansatte har tilstrekkelig og rett kompetanse. Skolene skal ha rammebetingelser som setter dem i stand til å drive forsvarlig innenfor regelverket. I denne sammenhengen betyr det at skolene får mulighet til å forberede seg på fagfornyelsen, det vil bl.a. si å sette seg inn i læreplanverket og å ta det i bruk.

Utdanningsdirektoratet: Arbeid med nye læreplaner – forventninger og ansvar

        

Kompetansepakker

Utdanningsdirektoratet har utviklet og utvikler nettbaserte kompetansepakker til hjelp i arbeidet. Kompetansepakkene er gratis for grunnskoler og videregående skoler (pålogging gjennom FEIDE på kompetanse.udir.no).

Utdanningsdirektoratet: Støttemateriellet for overordnet del er allerede klart
 
De modulbaserte kompetansepakkene blir klare i løpet av høsten 2019 eller på nyåret i 2020. Temaene vil være:

 • Introduksjonsmodul for ledere (sept/okt 2019)
 • Overordnet del – verdiløftet i praksis (nov 2019)
 • Læreplaner for fag (overgangen 2019/2020)
 • Dybdelæring (overgangen 2019/2020)
 • Tverrfaglige tema (overgangen 2019(2020)
 • Profesjonsfellesskapet (mars/april 2020)

I november 2019 vil den digitale visningen av læreplanene med kobling til støtteressursene være klar.

 

Du finner mer informasjon på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.