Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skárfvággi / Skardalen

Skogslått med hesjing. Foto: Børge Strandli 2017
Skogslått med hesjing. Foto: Børge Strandli 2017

Hvis du ønsker å søke om tilskudd til skjøtsel, istandsetting og/eller tilrettelegging i det utvalgte kulturlandskapet Skárfvággi / Skardalen i Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, kan du lese mer her. Søknadsfristen var i utgangspunktet 10.05.2019, men du kan fortsatt søke.

Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. Tilskudd kan benyttes til tiltak som bidrar til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Eksempler på tiltak/arrangement

Restaurering og skjøtsel av arealer, istandsetting av bygninger og andre kulturminner, formidling,  fortellerkvelder, mattradisjoner, turkart, natur- og kultursti, skilting, småskala næringsutvikling, reiseliv, guida turer, ungdomstiltak/aktiviteter i kulturlandskapet, barnearrangement med natur og kultur i fokus, tilrettelegging for ferdsel m.m.

Se retningslinjer for faglige prioriteringer. 

Du finner søknadsskjema, skjøtselsplaner og retningslinjer i høyre marg.

Søknadsfrist:
31.10.2019 23:59:00
Målgruppe:
Grunneiere, lag, foreninger, kommuner, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Landbruksavdelinga
Hvem kan søke:
Grunneiere, lag og foreninger, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området. Kommunen kan også søke.
Rapporteringsfrist:
15.11.2020 23:59:00

Kontaktpersoner