Søk prosjektstøtte til klima- og miljøtiltak i jordbruket

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler. Søk innen 15. april.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal dele ut 500 000 kroner i 2019 til å støtte prosjekter innen formålet.

Om klima- og miljøprogrammet

Midlene er ett av virkemidlene for oppfølging av Nasjonalt klima- og miljøprogram. Programmet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

Målene for Klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

 • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av naturmangfold.
 • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon og produksjon av biogass.
 • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene.

Fylkesmannen forvalter midler til regionale tiltak

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har for 2019 500 000 kr til å følge opp Klima- og miljøprogrammet regionalt. De regionale midlene forvaltes i tråd med Retningslinjer for tilskudd til prosjekter innen Klima- og miljøprogrammet – midler til sentrale tiltak fastsatt av Landbruksdirektoratet 6.7.2018, med hjemmel i Jordbruksoppgjøret.


Kriterier

Prosjektene skal imøtekomme ett eller flere av følgende kriterier :

 • Bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.
 • Bidra til oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning.
 • Bidra til å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig.

Det kan gis støtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.

Målgruppe for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Det kan gis tilskudd med inntil 70 % av prosjektets kostnader. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd utover dette.

Det gis ikke tilskudd til rene forskningsprosjekter. Det kan imidlertid gis tilskudd til forprosjekter/utredninger som senere kan munne ut i forskningsprosjekter. I tillegg kan det gis tilskudd til informasjons- og formidlingstiltak knyttet til forskningsresultater.


Hvem kan søke?

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke støtte fra programmet. I første rekke vil dette være:

 • Utrednings- og forskningsvirksomheter
 • Fag- eller næringsorganisasjoner
 • Andre foretak

Om søknaden

Søknadsfrist for regionale midler knyttet til Klima- og miljøprogrammet i Troms og Finnmark er 15. april 2019. Søknad leveres elektronisk via Altinn. Lenke til søknadsskjema finner du her. Brukerveiledning finner du her.

For mer informasjon om Klima- og miljøprogrammet se Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Faglige rammer og prioriteringer for 2019


Klimatilpasning

Prosjektene skal bidra til økt fleksibilitet og robusthet i matproduksjonen, herunder til langsiktig bevaring av ressursgrunnlaget. Dette kan blant annet innebære tilpasning av jordarbeiding, dyrkingsteknikk, gjødsling, dyrkingssystem og dyre- og plantemateriale til endrede klimaforhold. Det kan også være aktuelt med prosjekter som belyser hvilken betydning endrede klimabetingelser, herunder økt risiko for spredning av fremmede arter og plante- og dyresykdommer, vil ha for forvaltning av naturmangfold og jordbrukets kulturlandskap.

Drenering er fremdeles et prioritert område. Prosjekter som retter seg mot forebygging av skader på jord og avlinger, herunder hydroteknikk og dyrkingssystem med bruk av jorddekkevekster og fangvekster er også aktuelle. Klimaendringene kan slå ulikt ut i ulike deler av landet og det kan være aktuelt å se på særskilte regionale utfordringer innenfor dette temaet.


Klimagassutslipp og karbonbinding

Et godt faktabasert kunnskapsgrunnlag rundt klimagassutslipp og effekt av tiltak er nødvendig for å målrette og gi god oppslutning om nødvendige tiltak.

Metan fra husdyr og husdyrgjødsel er den største bidragsyteren til klimagassutslipp fra jordbruket. Lystgass fra jord er også en viktig utfordring, og her er usikkerheten stor om størrelsen av tapene og effekten av ulike driftstilpasninger og tiltak. Andre utslippskilder er CO2 fra nedbryting av karbon i jord og fra forbruk av fossile energikilder i gårdsdriften. Det er behov for praktisk rettet kunnskap for å oppnå ytterligere reduksjoner i alle typer klimagassutslipp fra jordbruket. Aktuelle tema kan være optimalisering av gjødselbruk, herunder presisjonsgjødsling, drenering og jordpakking/jordstruktur. Prosjekter som retter seg mot utslipp der god agronomi og økonomi ses i sammenheng er spesielt aktuelle. Likeledes er prosjekter som kan bidra til økt kunnskap om lystgasstap fra jordbruksdrift særlig aktuelle.

Videre er det behov for mer kunnskap om ulike faktorer som påvirker karbonbalansen i dyrket jord og om tiltak som kan bidra til redusert karbontap og økt karbonbinding. Prosjekter som retter seg mot utvikling av, og rådgivning om, driftssystemer i plante- og husdyrproduksjon som bidrar til mindre utslipp og økt binding av karbon er sentrale innenfor dette området. Aktuelle stikkord her er jordarbeiding, direktesåing, ny metodikk innenfor jorddekkevester og fangvekster, praksis for godt samspill mellom produksjon og biologiske forhold i jord, og nye systemer for beiting.

Tilrettelegging for økt bruk av bioenergi i jordbruket, energieffektivisering og energirådgivning er andre aktuelle tema.

Prosjekter som ser på synergier mellom reduserte klimagassutslipp og andre miljøeffekter, som for eksempel redusert avrenning, er ønskelig.


Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet

Strukturendringer og endring i driftsformer kan gi utfordringer for kulturbetinget naturmangfold og for økosystemtjenester levert fra jordbrukslandskapet. Blant annet er det nødvendig å vite mer om tiltak som kan sikre gode leveområder for pollinatorer i jordbrukslandskapet, herunder hvilke tiltak som er mest kostnadseffektive og hvordan virkemidler kan utformes.

Et sentralt tema er hvordan kulturlandskap og biologisk mangfold kan styrkes og synliggjøres i kombinasjon med vanlig jordbruksdrift. God praksis for istandsetting og skjøtsel av kulturminner og utvalgte naturtyper, verneområder og prioriterte arter er andre aktuelle problemstillinger. Det kan også være aktuelt med prosjekter som belyser og informerer om landbrukets bidrag til naturmangfold, kulturlandskap og ivaretakelse av kulturminner.


Forurensning til vann, jord og luft

Et godt faktabasert kunnskapsgrunnlag rundt forurensningskilder og effekt av tiltak er nødvendig for å målrette og gi god oppslutning om nødvendige tiltak. Det er ønskelig med prosjektsøknader blant annet innenfor:

 • gjødsling
 • lagring og håndtering av husdyrgjødsel og biorest
 • jordarbeiding
 • erosjon og arealavrenning
 • drenering og hydroteknikk
 • Prosjekter som ser på tiltak for å redusere ammoniakkutslipp, jf. Norges forpliktelser til Gøteborgprotokollen, er aktuelle. Det er også ønskelig å belyse potensialet for bruk av biogjødsel og kompost.

Nasjonale prosjekter

Prosjekter av nasjonal interesse kan søke støtte fra de nasjonale midlene over Klima- og miljøprogrammet som forvaltes av Landbruksdirektoratet. Utlysning for 2020 kommer høsten 2019, forutsatt at det blir avsatt midler til programmet i jordbruksforhandlingene 2019.

Søknadsfrist:
15.04.2019 00:00:00
Målgruppe:
Næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og næringsorganisasjoner, andre foretak