Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fylkesmannens ansvar for egenberedskap

Fylkesmannen skal ha en forberedt og øvet kriseorganisasjon, som raskt kan etableres for å skaffe oversikt, vurdere situasjonen og etablere kontakt med berørte kommuner og berørte aktører.

Fylkesmannen skal støtte aktørenes håndtering av uønskede hendelser og vurdere eventuelle behov for bistand.

Les mer i Instruks for fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Hva er en krise?

En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne til å utføre sine samfunnsfunksjoner. (St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet)

Hva er risiko?

Risiko handler om hva som kan skje i fremtiden og er derfor forbundet med usikkerhet. Usikkerheten knytter seg til om en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe og hva konsekvensene av denne hendelsen vil bli. (Nasjonalt Risikobilde 2013. DSB)


20.05.2020

Fare for stor vårflom

Det er sannsynlig at det blir stor vårflom i nord. Flommen kan føre til alvorlige skader, varsler Norges vassdrag- og energidirektorat.

28.05.2020

Forbereder seg på vårflom

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er så langt fornøyd med kommunenes forberedelser til en mulig stor vårflom.

26.09.2019

Fylkesmannen følger situasjonen med brann i tråler i Tromsø

Fylkesmannen i Troms og Finnmark satt kriseledelse torsdag formiddag. Litt før halv ett på dagen opphevet fylkesmannen kriseledelsen og er ikke lenger i beredskap.Vi følger nøye med på situasjonen med trålerbrannen i Tromsø.

26.02.2020

Melder stor snøskredfare

NVE melder faregrad 4 for snøskred for region Lyngen og Tromsø. 

16.03.2020

Melder stor snøskredfare for Finnmarkskysten

NVE melder faregrad 4 for snøskred for region Finnmarkskysten 16. mars. Vær varsom.

07.06.2019

Organisering av fylkesberedskapsrådet i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark ble slått sammen til ett embete 1. januar 2019. Dermed er det også naturlig å se på organiseringen av fylkesberedskapsrådet. Vi har sendt ut forslag til ny organisering.