Ingen avklaring om felles karanteneregler

Flere kommuner i Troms og Finnmark har fastsatt lokale regler for å hindre og forsinke spredningen av koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt Fylkesmannen om å samle inn vedtakene og forsøke å få på plass mer ensartede kommunale regler i fylket. Dette var tema på dagens møte med kommunene.

Den siste uken har vi jobbet sammen med KS og representanter fra kommunene i Troms og Finnmark for å se på muligheten for å harmonisere lokale karantenebestemmelser.

Fylkesmannen har koordinert og veiledet i arbeidet og arbeidsgruppa har hatt to møter.

- Vi har hatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har sett på muligheten for å komme fram til ensartede regler for kommunene i Troms og Finnmark. De har så langt ikke lykkes med å komme til enighet. Nå avventer vi hva som kommer fra nasjonale myndigheter, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

- Vi har også sagt til kommunene at de må gå gjennom det som Regjeringen har definert som personell i samfunnskritiske funksjoner og sørge for at disse gruppene er ivaretatt.

Så langt er vi i en annen fase enn resten av landet når det gjelder smittespredning. Med små kommuner og sårbare helsetjenester, har vi forståelse for at kommunene ønsker å beskytte seg.

- Vi har spilt inn til Helsedirektoratet at det vil være hensiktsmessig med felles karanteneregler for Nord-Norge. Fylkesmannen vil etter dette forholde seg til det sentrale myndigheter beslutter, sier Aspaker. 

Går gjennom vedtak

Forrige uke sendte vi ut et veiledningsskriv til kommunene om vedtak etter smittevernloven. På oppdrag fra Helsedirektoratet, har vi denne uken samlet inn kommunenes vedtak og skal nå systematisere dem, veilede kommunene og ved behov kontrollere om vedtakene er i tråd med smittevernloven.

Smittevernloven gir kommunene rett til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen, men loven krever at tiltakene må stå i forhold til det som er målet med dem. Reglene må ikke forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner forflytter seg over kommunegrensene.

Vårt oppdrag:

  1. Innhente vedtakene og veilede om hvordan karantenereglene kan utformes slik at de er forholdsmessige og også ellers i samsvar med smittevernloven.
  2. Vurdere lovlighetskontroll med de kommunale vedtakene etter kommunelovens kapittel 27 og fatte nødvendige vedtak dersom kommunene ikke endrer karantenereglene slik at de blir forholdsmessige og ellers er i samsvar med smittevernloven (blant annet begrensningen på syv dager i § 4-1 første ledd bokstav d).

Ettersom kommunen er et eget folkevalgt forvaltningsnivå med selvstendig lovpålagt ansvar, skal myndigheten til å gjennomføre en lovlighetskontroll benyttes med varsomhet. Derfor vektlegger vi informasjon og veiledning overfor kommunen, framfor kontroll av deres vedtak.

Når vi vurderer om et vedtak skal lovlighetskontrolleres, skal vi blant annet legge vekt på rettssikkerhet, behovet for en rettslig avklaring og ivaretakelse av allmennhetens tillit til forvaltninga.