Vedtak - Midlertidig motorferdselforbud Nesseby kommune 14.03.19

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i samråd med Nesseby kommune besluttet å innføre midlertidig motorferdselforbud fra 18. mars i et område på sørsiden av Varangerfjorden. Dette av hensyn til rein på vinterbeite.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å innføre midlertidig motorferdselforbud i et område på sørsiden av Varangerfjorden i Nesseby kommune jf. vedlagt kart. Motorferdselforbudet medfører midlertidig inndragning av alle dispensasjonsvedtak etter motorferdselloven eller nasjonal forskrift til motorferdselloven. I tillegg stenges snøskuterløype 11 Nyelvløypa inntil videre. Forbudet gjelder ikke for følgende løyper: løype 8 fra Karlebotn, løype 7 til Soulojavri, løype 9 Leinaløypa og løype 10 Diergiløypa.

 

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Perioden med mildvær og regn i februar medførte at snøen har pakker seg, og det har blitt dannet ishinner og skare som gjør at beiteområder nå er utilgjengelige for reinen. Reinen er i denne perioden sårbare for forstyrrelser og trenger ro til å beite der det ennå finnes tilgjengelige vinterbeiter.

 

Vi ber alle som ferdes i områder med rein om å vise aktsomhet.