Midlertidig motorferdselsforbud i Alta, Kautokeino og Kvænangen kommuner

For å ta hensyn til fjellrev er det midlertidig motorferdselsforbud i Nášša-området vest for Suolovuopmi i Alta, Kautokeino og Kvænangen kommuner. Forbudet gjelder fra 25. februar og inntil videre. 

Motorferdselsforbudet innebærer midlertidig inndragning av alle dispensasjonsvedtak som er gitt for motorferdsel innenfor forbudssonen. I tillegg stenges løype 23 i Kautokeino kommune som går fra nordenden av Ruođđojávri til Gahččanjávri inntil videre. Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

Bakgrunnen for forbudet er hensynet til fjellrev. Fjellreven har status som kritisk truet på Norsk rødliste for arter og er det pattedyret i norsk natur som står i størst fare for utryddelse. Fjellreven er spesielt sårbar mot forstyrrelser i parringstiden (mars-april) og yngletiden (mai-juni). For å bedre bestandssituasjonen for fjellreven har Miljødirektoratet gjennom prosjektet Felles Fjellrev satt ut fôringsstasjoner i Nášša-området, og fjellreven overvåkes kontinuerlig av Statens naturoppsyn.

I dette området er omfanget av motorferdsel nå imidlertid så stort at Fylkesmannen vurderer det som en trussel mot fjellrevens tilstedeværelse. I tillegg til kjøring på snøskuterløyper og etter dispensasjon fra kommunen, er Fylkesmannen kjent med at det foregår mye ulovlig kjøring i området. Statens naturoppsyn har flere ganger observert kjøring både nært inntil og over fjellrevhiene. Dette kan i verste fall medføre at fjellreven trekker vekk fra området og at nye individer ikke etablerer seg her. Det er derfor viktig at de få, gjenværende områdene med fjellrev ikke utsettes for unødige forstyrrelser. 

Motorferdselsforbud i Nášša

Motorferdselsforbud i Nášša