Forlenget motorferdselforbud i løype 10 i Karasjok kommune til 22. mars

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har forlenget det midlertidige motorferdselforbudet i snøskuterløype 10 i Karasjok kommune fra 15. mars t.o.m. 22. mars. Dette av hensyn til rein på vinterbeite.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å har forlenge det midlertidig motorferdselforbudet i Karasjok kommune, fra løype 5 ved Soagŋorohči til løype 6 ved Anárjohka. Forbudet vil gjelde fra 15. mars t.o.m. 22. mars. Dette medfører i tillegg at dispensasjoner for motorferdsel som er innvilget etter løype 10 inndras midlertidig. Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Perioden med mildvær og regn i februar har medført at snøen pakker seg, og det dannes ishinner og skare som gjør en del beiteområder utilgjengelige for reinen. Tilgjengelige beiter befinner seg nå langs Iškorasjohka hvor også løype 10 går. Av dyrevelferdsmessige årsaker må reinen få ro til å beite der det fortsatt er tilgjengelige vinterbeiter før flyttingen mot vår- og sommerbeitene starter.

 

Vi ber alle som ferdes i områder med rein om å vise aktsomhet.