Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai

Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra motorferdselforbudet 5. mai–30. juni for forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai.

 

I perioden fra og med 5. mai til og med 30. juni er det motorferdselforbud i Nord-Troms og Finnmark («hekke- og yngletidsfredningen»). Dette følger av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9. Bakgrunnen for motorferdselforbudet er at viltet og tamrein er sårbare for forstyrrelser på våren og da det lett kan oppstå terrengskader grunnet tynt snødekke.

I Finnmark har våren kommet tidlig, og snøsmeltingen har vært stor også i høyfjellet. Kommunene har derfor selv stengt store deler av løypenettet før 4. mai for å unngå terrengskader og sikkerhetsrisiko grunnet åpne vann og vassdrag, usikker is og fremsmelting av stein mv. i løypene. Det er derfor kun søkt om forlenget åpning av et fåtall løyper etter 4. mai i år.

Fylkesmannen vil understreke den plikt den enkelte kommune har til å stenge løyper dersom det ikke er bærende snølag i hele løypestrekningen eller dersom det forekommer sikkerhetsrisiko i løypene. Dersom kommunen stenger løyper på eget initiativ, må dette annonseres på kommunens hjemmesider.

Publikum må derfor følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon om hvilke løyper som er åpne eller stengte.


Løyper som er gitt forlenget åpning pr. 30. april 2019: