Strengere krav til utslipp fra Tromsø lufthavn

Fylkesmannen i Troms og Finnmark stiller strengere krav til Avinor sine utslipp av kjemikalier fra drifta ved Tromsø lufthavn.

Blant annet må de nå forlenge rørene som slipper avisnings- og kjemikalier fra brannøvelser ut i fjæra. Rørene må legges ut i sjøen hvor det er god utskifting av vann.

Miljøundersøkelser viser at dyr som lever i fjæra er sterkt påvirket av kjemikaliene.

I tillegg stiller Fylkesmannen krav til utbedringer av avisingsplattform og snødeponiet i sør. Miljøovervåking viser tegn på at grunnvannet i området er overbelastet.

Avinor AS har fått ny tillatelse etter forurensningsloven for drift av anlegg for fly- og baneavising, samt brannøving ved Tromsø lufthavn.

Selskapet må ha en handlingsplan for utbedring av utslippene klar innen utgangen av året. Fristen er satt ut fra hvor omfattende arbeidet er.

 

Les oversendelsesbrevet med Fylkesmannens vurdering, vedtak og bakgrunn for saken.

Les tillatelsesdokumentet som innehold vilkår til driften ved Avinor AS ved Tromsø lufthavn Langnes.

Kontaktpersoner