Blåberget naturreservat er utvidet

Frodig løvskog i bunnen av lia i Blåberget i Bardu. (Foto: Tom Hellik Hofton)
Frodig løvskog i bunnen av lia i Blåberget i Bardu. (Foto: Tom Hellik Hofton)

Blåberget naturreservat/Geavstoaivvi luondumeahcci i Bardu kommune ble utvidet 20. desember i fjor. 

Naturreservatet med frodig og rik løvskog er nå på 958 dekar, hvor utvidelsen utgjør 228 dekar. I det utvidete arealet er det 150 dekar produktiv skog. 


Verneprosessen


Naturverdier

På eiendommen er det ei li med frodig og gammel løvskog, med mye død ved. Gamle stående og nedfalte trær brytes ned og blir da leveområde for mange ­spesialiserte arter, særlig av sopp, lav og insekter. Ras fra berget ovenfor påvirker skogen.

Skogen varierer mellom gråorskog i nedre del, frodig bjørkeskog lenger opp, og noe rik sumpskog. Over lia er det litt kalkberg, og i nedre del ei større myr. Skoglia tiltrekker seg et rikt og varmekjært fugleliv. Flere av plantene som vokser der er varmekjære og kalkkrevende.

Lia har i nedre del store bregneskoger av strutseving. Lenger oppe i terrenget vokser det mer av blomsterplanter. Det kan være skogsvinerot, kranskonvall, bringe­bær, hunde­kjeks, skogstjerneblom og linesle. 

Naturfaglige registreringer i Blåberget naturreservat

Orkideen rødflangre. (Foto: Ivar Heggelund)

 

Følger av vernet

Økt areal i Blåberget vil dekke opp mangler i skogvernet i Troms og Finnmark for skogtypene gammel blandingsløvskog, gråor-heggeskog av lisidetype, rik sumpskog og kanskje også for kalkskog. Et større utvalg av ulike spesielle arter blir også vernet.

Vernet tillater fortsatt beite, jakt, fiske, ferdsel og sanking av bær og matsopp, men ikke tekniske tiltak, forurensning eller hogst.


Kart over Blåberget naturreservat

Her kan du laste ned kartet.