Rovvilterstatning for sau – søk innen 1. november

Lam på beite
Lam på beite (Foto: Stein Nilsen)

Skal du søke om rovvilterstatning, må du søke senest 1. november. Det er viktig du sender inn besetningsdata.

Søknadsfrist 1. november

Du søker om erstatning i elektronisk søknadssenter. Du er ansvarlig for å gi oss riktige og nødvendige opplysninger i søknaden. For å vurdere søknaden trenger Fylkesmannen god oversikt over besetningen din.

Elektronisk søknadssenter.

Alle søkere må kontroller at besetningstallene i erstatningssøknaden er riktige. Dersom besetningstallene i erstatningssøknaden er ulike de i søknad om produksjonstilskudd, organisert beitebruk eller rapportering om tidlig nedsanking, må du forklare hvorfor i erstatningssøknaden. Hvis du finner dyr i live etter at søknaden er levert, må du melde det til Fylkesmannen.

Besetningsdata/individlister

Et vilkår for å få erstatning, er at du sender besetningsdata sammen med søknaden. Besetningsdata kan du for eksempel hente i en individliste fra Animalia (om du er med i sauekontrollen). Du kan også lage din egen individliste.

Listen skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon. Ytterligere opplysninger kan underbygge kravet om erstatning.    

Vi anbefaler å laste opp vedlegg med besetningsdata på søknadssenteret. Dersom du sender vedlegget i posten, skal brevet være poststemplet senest 1. november.

Excelsau

Vi har laget et skjema vi kaller «Excelsau», som du kan bruke for å legge inn individdata. Fyller du ut dette skjemaet har vi god nok oversikt over besetningen.

Excelsau er i utvikling. Vi setter pris på tilbakemeldinger som kan gjøre Excelsau til et bedre verktøy. Flere dyreeiere som har benyttet seg av skjema, ser også at individlistene kan være nyttig i den daglige driften.

Last ned Excelsau 2019 (Excel-fil)

Veiledning i Excelsau (Pdf-fil)

Sauerase

Du må oppgi hvilken sauerase du har i besetningen. Dette kan du skrive i merknadsfeltet. Har du flere raser fører du hvilken rase de ulike individene er i besetningslisten. 

Værer

I søknadskjemaet er det ikke en egen kolonne for værer. Du kan føre vær som «søyer uten lam». I merknadsfeltet på søknaden kan du skrive hvor mange værer du har i besetningen. I besetningslisten må du oppgi hvilke dyr som er vær.

Utmarksbeite

Utmarksbeite omfatter alt areal som ikke er klassifisert som innmarksbeite/fulldyrka/overflatedyrka areal i gårdskart. I erstatningssammenheng skal utmarksbeite regnes fra det tidspunkt dyrene gis adgang til utmarksbeite, også om utmarka er inngjerdet.

Slippdato på innmark

Besetningens gjennomsnittlige slippdato fra fjøs til innmarksbeite aktuelle år, skal oppgis som slippdato innmark. Dersom besetningen slippes direkte på utmarksbeite/inngjerdet utmarksbeite, skal du ikke oppgi slippdato på innmark. Besetningslister som inneholder informasjon om det enkelte individs slippdato på innmark, vil kunne underbygge kravet om erstatning.

Slippdato på utmark

Besetningens gjennomsnittlige slippdato til utmarksbeite/inngjerdet utmarksbeite aktuelle år, skal oppgis som slippdato utmark. Besetningslister som inneholder informasjon om det enkelte individs slippdato vil kunne underbygge kravet om erstatning. Beiteslipp skal være slippdato på utmarksbeite/inngjerdet utmarksbeite. Om dyr slippes fra inngjerdet utmarksbeite til ikke inngjerdet utmarksbeite, vil det kunne underbygge kravet om erstatning om du opplyser når dette skjedde.

Sankedato

Besetningens gjennomsnittlige sankedato skal føres i søknad om erstatning. Dersom du fortløpende under sankinga fører sankedato i Excelsau, vil gjennomsnittlig sankedato regnes ut automatisk i skjemaet.

Tap før slippdato på utmark

Slippdato utmark er referansedatoen for besetningen ved søknad om rovvilterstatning for husdyr. Du kan likevel søke om erstatning for tap som har skjedd før denne datoen, tilbake til søknadsfristen året før. I så fall må du opplyse om det, og forklare det i søknaden.