Ingen lisensfelling av brunbjørn i Troms og Finnmark i 2019

Brunbjørn
Brunbjørn (Foto: Stein Nilsen)

Miljødirektoratet har besluttet å ikke åpne for lisensfelling av brunbjørn innenfor region 6, 7 og 8 i 2019.

Bakgrunnen for beslutningen er at bestanden av bjørn fortsatt ligger under bestandsmålet i disse rovviltregionene og det foreligger ikke et bestandsmessig grunnlag for å redusere bestanden eller for å regulere bestandens utbredelse.

Det har vært en nedgang i påviste bjørneskader og effektive uttak i form av skadefellinger av bjørn i prioriterte beiteområder i løpet av sesongen. Miljødirektoratet viser for øvrig til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av bjørn, kan skadefelling av skadegjørende individ vurderes i henhold til gjeldende regelverk.

Miljødirektoratets beslutning kan leses her.

Kvotetelefon – informasjon om kvotejakt og lisensfelling

Troms        77 64 22 32

Finnmark   78 95 03 97