Motorferdsel

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål som er beskrevet i loven.
Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål som er beskrevet i loven.

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler, se omtale på Miljøkommune.no (se lenken til høyre på siden). 

Vis mer

Her kan du lese om:


Regler for søknad om dispensasjon/klage

Myndighetenes ansvar

Oversikt over forskrifter og snøskuter- og barmarksløyper i Troms og Finnmark


 

Regler for søknad om dispensasjon/klage

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i motorferdseloven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

1 | Skriftlig, begrunnet søknad sendes kommunen.

2 | Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

3 | Tillatelsen må medbringes under transporten.

Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes via kommunen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

Det er viktig å søke i god tid, ellers kan man risikere at kommunen ikke rekker å behandle søknaden før man ønsker å kjøre.Myndighetenes ansvar

Kommunen er dispensasjonsmyndighet etter motorferdselloven, og har ansvar for å regulere motorferdsel i utmark. Kommunen kan gi dispensasjon til å bruke snøskuter, for eksempel til å frakte bagasje og utstyr til private hytter. Dispensasjonen skal begrenses, og være mulig å kontrollere.

Fylkesmannen veileder kommunene, og har ansvar for å gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Gjennom veiledning ønsker vi å oppnå lovlige og kontrollerbare vedtak.

Politiet, SNO og Fjelltjenesten skal håndheve loven i utmark. De kontrollerer også dispensasjoner i felt. Klare brudd på loven blir anmeldt. De gir også tilbakemelding til kommunen og Fylkesmannen om de finner ulovlige vedtak under en kontroll. 


 

Snøskuter- og barmarksløyper i Troms og Finnmark

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper i Troms og Finnmark. 

Kart over løypene i Finnmark fylke finnes på nordatlas.no/loyper. Løypene kan også lastes ned på GPS.

 Forskrifter for snøskuterløyper i Troms fylke

 Forskrifter for snøskuterløyper i Finnmark fylke 

  Forskrifter for barmarksløyper i Finnmark fylke 


Til toppen av siden.


27.11.2019

Fortsatt motorferdselsforbud i Nášša

For å ta hensyn til fjellrev er det fortsatt motorferdselsforbud i Nášša-området i Alta, Kautokeino og Kvænangen. Det midlertidige motorferdselforbudet gjelder ut vinteren 2020.

16.09.2019

Midlertidig motorferdselforbud i Porsanger kommune - barmarksløype 9

Fra 16. september til 7. oktober er det midlertidig motorferdselforbud på barmarksløype 9 Časkil-Suoidnejávri i Porsanger kommune.

23.08.2019

Motorferdsel i utmark under elgjakt – hva er lov?

Om kort tid starter elgjakta. Før jaktlagene drar til skogs eller til fjells er det viktig å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark.

05.07.2019

Åpning av barmarksløype 2

Fylkesmannen åpner barmarksløype nr. 2 i Nesseby kommune 5. juli kl. 18:00

20.06.2019

Utsatt åpning av barmarksløype nr. 2 i Nesseby kommune

Etter anmodning fra Nesseby kommune stenges et område nord for Gornitak for motorferdsel fra 1. juli. Samtidig utsettes åpningen av barmarksløype nr. 2 fra 1. juli og inntil videre.

30.04.2019

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai

Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra motorferdselforbudet 5. mai–30. juni for forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai.  

17.04.2019

Åpning av løype 13B i Porsanger kommune

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fattet vedtak om åpning av snøskuterløype 13B i Porsanger kommune fra og med 17. april 2019.

15.04.2019

Åpning av løype 23 fra Kjæs i Porsanger kommune

Løype 23 fra Kjæs til løype 28 ved Kjæsvannet åpnes igjen for motorferdsel f.o.m. 15. april.

12.04.2019

Midlertidig motorferdselforbud, Porsanger kommune

Av hensyn til rein under flytting innføres midlertidig motorferdselforbud nord for løype 27 (dispensasjonstrase fra Sløkevika) og i deler av løype 23, Porsanger kommune, f.o.m. 13. april.

11.04.2019

Åpner deler av Nyelvløypa løype 11 i Nesseby

Løype 11 Nyelvløypa i Nesseby åpnes fra og med 12. april til Sáppenjávri. Fra og med 18. april åpnes hele løypa.

Flere nyheter


Definisjoner i motorferdselloven

Motorferdsel er bruk av kjøretøy som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, båt eller annet flytende/svevende fartøy drevet med motor.

Utmark er udyrket mark som ikke regnes som innmark i lov om friluftsliv. Veier som ikke er bygget for bil og veier som ikke er vinterbrøytet for bil, regnes som utmark.

Les detaljene i motorferdselloven.

Når er motorferdsel lov og når er det forbudt?

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, med mindre det er hjemlet direkte i lov eller forskrift, eller med dispensasjon fra en kommune.

Hjemmel i lov

Kommuner, hjelpekorps, idrettslag, Turlag eller turistbedrifter har for eksempel direkte hjemmel i nasjonal forskrift § 3 e, til å preparere og opparbeide skiløyper for allmennheten og for konkurranser. Grunneier har også direkte hjemmel til å bruke snøskuter til transport av ved, fra egen eiendom til fast bopel.

Dispensasjon fra kommunen

Kommunen kan for eksempel gi dispensasjon til hytteeier til å bruke snøskuter, for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei. En forutsetning for å gi tillatelse er at det ikke er mulighet for leiekjøring i området.

Ulovlig motorferdsel

Highmarking, snøskutersafari, bruk av ATV for å holde oppsyn med egen eiendom, er eksempel på hva som ikke er tillatt med direkte hjemmel i loven, og hva kommunen ikke kan gi dispensasjon til.