Strakstiltak for å hindre spredning av lakseparasitt

Norsk-finsk grensevassdragskommisjon er bekymret for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris til grensevassdragene. Kommisjonen anbefaler å sette igang tiltak med en gang. 

Grensevassdragskommisjonen gav to anbefalinger på sitt møte 7. juni.

  • Tiltak for å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris
  • Mer forskning på villaksen i sjøfasen

Tiltak for å hindre spredning av Gyrodactylus salaris

Nyere utredninger har bekreftet at lakseparasitten Gyrodactylus salaris har etablert seg i Tulomaelven og i Kolaelven i Russland. Lakseparasitten utgjør en alvorlig trussel mot laksebestandene i vassdragene som munner ut i Barentshavet.

Smitte med G. salaris vil få enorme økologiske og samfunnsmessige konsekvenser for grensevassdragene og især for den samiske kulturen.

Forebygging av spredning må derfor prioriteres av samfunnsmessige og miljømessige hensyn.

  • Den norsk- finske grensevassdragskommisjonen vil framheve at informasjonsarbeid om lakseparasitten overfor ulike brukergrupper bør utvides og styrkes i Norge, Finland og Russland.

  • Kommisjonen ser behov for et tettere samarbeid og koordinering av forebyggende tiltak mellom de ansvarlige myndighetene i Norge, Finland og Russland. Kommisjonen ber nasjonale myndigheter i Norge og Finland ta kontakt med russiske ansvarlige myndigheter slik at det gjøres strakstiltak for å stoppe videre smitte, samt bekjempe lakseparasitten i de smittede vassdragene.

  • Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen anbefaler at de ansvarlige myndighet i Norge og Finland oppdaterer eksisterende risikovurdering for smitte med G. salaris, samt at de følges opp med konkrete forebyggende tiltak for grensevassdragene.

Mer forskning på villaksen i sjøfasen

Villaks er en viktig art for økosystemene i fjorder og elver. Fisket etter den har en meget høy verdi for lokalsamfunnet, både økonomisk, kulturelt og for livskvaliteten for de som bor der.

Våre ville laksefiskbestander er utsatt for mange trusler. Det er brukt mye ressurser til forskning på tilstanden til laksen og trusler mot den i elvestadiet. Truslene mot laksen, særlig smolten i sjøen er mindre godt kjent og det er behov for mer kunnskap. Truslene er blant annet rømt oppdrettsfisk, lakselus og introduserte arter som pukkellaks.

  • Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen anbefaler at begge lands myndigheter og forskningsinstitusjoner øker forskningsaktiviteten på villaksen i sjøen, og at det avsettes tilstrekkelige ressurser.

Her kan du lese anbefalingene.