Fiske i sjø

Resgistrering av sjølaksefiske for året 2019 vil bli åpnet opp 15. mars. Alle som skal fiske laks, sjøørret eller sjørøye med fastående redskap i sjø må registrere seg og betale fiskeravgift. I tillegg må man ha grunneiers tillatelse dersom man ikke fisker ut fra egen grunn.

Sjølaksefiske med faststående redskap

I følge lov om laksefisk og innlandsfisk § 43, skal alle som ønsker å fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen registrere fiskeredskapet/redskaper hvert år.

Registrering av sjølaksefiske gjøres på Sjølaksefiskeregisteret (https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/). Fiskere som har registrert seg tidligere år, registrerer sine redskaper og fiskeplasser på samme måte som før. Nye fiskere må opprette brukerkonto på Sjølaksefiskeregisteret før registreringen gjennomføres. Når brukerkonto er opprettet må man vente til man har fått tildelt et SSB-nummer før selve registreringen kan fullføres.

For å registrere fiskeplass må man ha grunneiers tillatelse dersom man ikke fisker ut fra egen eiendom. Dersom man fisker på Finnmarkseiendommen sin grunn må man ha gyldig kontrakt. Mer informasjon om søknad og tildeling av sjølakseplass på Finnmarkseiendommen finnes på https://www.fefo.no/fiske/sjolaksefiske/.

Sjølaksefiskeregisteret vil bli åpnet for registrering for 2019 fra og med 15. mars.

Dersom du har spørsmål knyttet til registrering av fisker eller fiskeplass, så ta kontakt med Gry Helander Våga hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark på telefon 78 95 03 61 eller e-post fmfighv@fylkesmannen.no .

 

Kartfesting av fiskeplass

Fiskeplassen må registreres på kart, og det er viktig at fiskeplassen er inntegnet på riktig sted. Ingen får godkjent registrering uten at fiskeplassen er kartfestet. Fiskeplassen vises på kartet på Lakseregisteret.no, men ingen personinformasjon fra registeret gjøres tilgjengelig for andre enn de som skal kontrollere fisket, slik som Statens naturoppsyn, Kystvakta og Politi. Statistisk sentralbyrå får også tilgang. Miljødirektoratet er ansvarlig eier av systemet.

 

Betaling av fiskeravgift

Alle som skal fiske laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen skal betale fiskeravgift. Hvis du selv registrerer ditt fiske i den elektroniske løsningen som omtalt ovenfor, kan du samtidig betale fiskeravgift gjennom Miljødirektoratets betalingsløsning på nett. Hvis du betaler på denne måten, vil kvittering automatisk sendes Fylkesmannen og du trenger ikke selv å sende kvittering til oss.

Betaling kan også gjøres via nettbank eller ved vanlig giroblankett til Miljødirektoratet. For nærmere opplysninger om fiskeravgiften og betaling viser vi til hjemmesiden til Miljødirektoratet (http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Fritidsfiske/Fiskeravgift/).

Dersom du velger å betale fiskeravgift i nettbank, på posten eller i bank, må du skrive navn og redskapsnummer på kvitteringen og sende til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Merk brevet med sjølaksefiske.

Vi gjør oppmerksom at du ikke behøver å betale fiskeravgift dersom du skal fiske med faststående redskap etter utvidet sesong (høstfiske etter rømt oppdrettslaks).

 

Bekreftelse for registrert fiske

Det kan ikke fiskes lovlig før registreringen er foretatt. Fangstdagbok blir sendt til alle som blir registrert. Mottatt fangstdagbok er din «kvittering» på at registrering er vellykket. Det vil bli sendt ut en annen fangstdagbok for de som skal fiske i utvidet fiskesesong

Registrering av sjølaksefiskere gjennomføres både av hensyn til oppsyn og fangstrapportering. Vår registrering av fiskere, med tildeling av registreringsnummer, må ikke oppfattes som en fisketillatelse. Vi tar ikke stilling til privatrettslige forhold tilknyttet hvem som har retten til fiske på de enkelte eiendommer.

 

Rapportering av fangst

God fangststatistikk er viktig for å få til en god lakseforvaltning, og det er derfor viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig.  Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong. Fangstdagbøkene skal sendes direkte til Statistisk sentralbyrå (se adresse i fangstdagboka) snarest mulig etter at fisket er avsluttet, og for det ordinære fisket senest innen 1. september.

Miljødirektoratet jobber nå med lansering av elektronisk fangstdagbok, og den skal etter planen være tilgjengelig til årets fiskesesong. I første omgang vil det imidlertid være helt frivillig å bruke denne tjenesten. Vi kommer tilbake med utfyllende informasjon om denne ordningen på vår hjemmeside.

 

Annet

Vi ber deg nøye kontrollere at redskapet som skal benyttes er i overensstemmelse med forskriften om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-25-256

 

Fiske med stang og handsnøre i sjøen

Grense sjø-elv

Myndigheten til å fastsette grense mellom elv og sjø er tillagt kommunene. For en rekke vassdrag i Troms og Finnmark er det fastsatt grense mellom sjø og elv, imidlertid er det en del vassdrag som ikke har fått fastsatt en slik grense.

I de tilfellene der det ikke er fattet vedtak om grense sjø-elv må grunneieren ved eget initiativ sende forespørsel til kommunen om å fastsette grense mellom sjø og elv. Kommunene fastsetter grensen via et administrativt vedtak.

Ved fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye kan det kan fiskes hele året, men vær oppmerksom på at i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, må du fiske minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø, eller 100 m fra elveutløpet, dersom grense mellom elv og sjø ikke er fastsatt.

Vær oppmerksom på at Fylkesmannen kan ha utvidet området og tidsrommet for fiskeforbudet.

Mer informasjon om grense elv og sjø finner du på denne nettsiden.


Fiskeplasser for sjølaks:

Klikk her for å åpne interaktivt kart (Miljøstatus.no)

Kontaktpersoner