Skallan-Rå utvalgte kulturlandskap

Sommerfjøsene til Strand. Foto: Øystein Normann
Sommerfjøsene til Strand. Foto: Øystein Normann

Skallan-Rå ligger i Kvæfjorden på den sørlige delen av Hinnøya Kombinasjonen godt klima og godt jordsmonn, gjør dette til ett av de beste jordbruksområdene i Troms.

Landskapet i Skallan-Rå er et godt ivaretatt helhetlig fjord- og jordbrukslandskap med kontinuitet og tidsdybde, særpreg og god formidlingsverdi. Det består av karakteristiske lange, smale teiger fra steinvorrene og naustene i fjæra, til sommerfjøsene i utmarka. Teiggrensene er markert med intakte steingjerder og fegater. Jordbruk tilbake til bronsealder og jernalder er dokumentert, samtidig som bygda preges av et aktivt landbruk.  

Området består av en mosaikk av slåttemark, naturbeiter, løvskog, furu, plantet gran og myrområder. Dominerende jordbruksdrift i dag er sauehold, med det er også geiter og bærproduksjon, samt melkeproduksjon med den bevaringsverdige storferasen sidet trønder og nordlandsfe.

Kulturlandskapet Skallan-Rå strekker seg fra fjære til fjell og det er innvilget midler til istandsetting og restaurering i hele området (steinvorrer, naust, fjøs, gårdsveier, skjøtsel av beitemarker ol). De som har gått kulturstien i sommer, har kanskje sett at istandsetting av veier, gjerder og sommerfjøs har kommet godt i gang.


Utvalgt i 2017

I 2017 ble området fra Skallan til Rå utpekt til et utvalgt kulturlandskap i jordbruket av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dette er kulturlandskap i jordbruket med svært store kulturhistoriske og biologiske verdier.


Søk tilskudd til tiltak

Grunneiere og andre lokale ildsjeler som skjøtter og tilrettelegger i områdene kan få tildelt penger fra Kommunen hvert år.

 


Fakta om Skallan-Rå

Landbruksdirektoratet om Skallan-Rå

Faktaark på Naturbase (Miljødirektoratet)


 

Sauer og sommerfjøs -Skallan-Rå

Sauer og sommerfjøs i Skallan-Rå. Foto: Pål Alvereng

Restaurert sommerfjøs, Skallan-Rå. Foto: E. Eliseussen

Restaurert sommerfjøs, Skallan-Rå. Foto: Ellen Eliseussen


Utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge.

Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene.

Les mer på Landbruksdirektoratet: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannens landbruksavdeling koordinerer ordningen med utvalgte kulturlandskap på regionalt nivå i samarbeid med Samediggi/Sametinget, fylkeskommunen og Fylkesmannens miljøavdeling.


Utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark:

  • Goarahát og Sandvikhalvøya i Porsanger
  • Sää’msjidd/Skoltebyen/Koltakylä i Sør-Varanger
  • Skárfvággi/ Skardalen i Kåfjord
  • Skallan-Rå i Kvæfjord

Grunneiere og andre lokale ildsjeler som skjøtter og tilrettelegger i områdene kan få tildelt penger fra kommunen hvert år.

Pengene kan blant annet gå til restaurering av gamle bygninger på gårdstun og setrer, rydding av gjengrodde naturbeiter og veifar, istandsetting av kulturminner, etablering av gjerder, slått og beite, investeringer, planlegging samt informasjonstiltak.

Kontaktperson Sametinget

Kontaktperson Troms fylkeskommune - Kulturarv

Skallan - Rå UKL Grunneierlag

Kontaktperson Kvæfjord kommune